ကာတြန္း လုုိင္လုုဏ္ - ျမစ္ေရသြန္းပြဲ


ျမစ္ေရသြန္းပြဲ
ကာတြန္း လုုိင္လုုဏ္
မတ္လ ၁၄၊ ၂၀၁၄