ကာတြန္း လုုိင္လုုဏ္ - ဥပေဒ


ဥ ပ ေ ဒ
ကာတြန္း လုုိင္လုုဏ္
မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၄