ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - နားနဲ႔ မနာ၊ ဖ၀ါးနဲ႔ နာပါမည္ ...


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - နားနဲ႔ မနာ၊ ဖ၀ါးနဲ႔ နာပါမည္ ...
မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၄