မင္းညႊန္႔လႈိင္ - သတိ

သ တိ
မင္းညႊန္႔လႈိင္
မတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၄ေကာင္းကင္ၾကည့္သူေရ
ၾကယ္ေတြကို ေျခရာခံပါ

ပန္းပင္ေလးေတြကို မနင္းမိပါေစနဲ႔ ။   ။