သန္း၀င္းလႈိင္ - သမုုိင္းတေကြ႕မွ သခင္တင္ျမ - အပုုိင္း (၅)

သမိုင္းတေကြ႔မွ သခင္တင္ျမ - အပိုင္း (၅)
သန္းဝင္းလိႈိင္
မတ္လ ၅၊ ၂၀၁၄


● ႐ုပ္အေျခအေနကား မ႐ွိေတာ့ၿပီ
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္သည္ ဥပေဒတြင္းဝင္ေရာက္ေရးကို ဦးတည္ထား သျဖင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွန္ပါ၏။

ဤလမ္းစဥ္က ညႊန္ၾကားထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေ႐ွ႕ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း႐ွိၿပီး ျပည္သူလူထုႀကီးကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္သို႔ အုံၾကြလိုက္ပါႏိုင္ေသာ ႐ုပ္အေျခအေနမ်ား ႐ွိပါက ထိုလမ္းစဥ္က ေဖာ္ျပထားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရ႐ွိႏိုင္ေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုလမ္းစဥ္က ျပဳလုပ္မည္ဟု ညႊန္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚေစႏိုင္သည့္ ႐ုပ္အေျခအေနကား မ႐ွိေတာ့ေပ။

ဤလမ္းစဥ္ ခ်မွတ္စဥ္က ပါတီဗဟိုေကာ္မတီသည္ ပကတိအားျဖင့္ တည္႐ွိေနေသာ ႐ုပ္အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္သာ ေတြးဆအကဲျဖတ္ခဲ့သည္။ အေလးအနက္ အေသးစိတ္ ေလ့လာ အကဲျဖတ္မႈကား မ႐ွိခဲ့ေပ။

လမ္းစဥ္က ကြဲျပားေနေသာ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈကို ျပန္လည္ယူေဆာင္ရမည္။ သုံးပါတီ တစ္ပါတီ ျဖစ္ေရးကို အျမန္ ျပန္လုပ္ရမည္ဟု ညႊန္ၾကားခဲ့၏။

လမ္းစဥ္က ဤသို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့ေစကာမူ သုံးပါတီညီညြတ္ေရးမွာ ပို၍ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။ ပို၍ မညီမညြတ္ ျဖစ္လာရသည္။ ပါတီတြင္း စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈမွာလည္း ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ ၊ တုိင္းေကာ္မတီ၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကိုပင္ မွန္မွန္မလုပ္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

ပ်က္ျပားခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ ပါတီကို ျပန္စုစည္းရမည္။ ပါတီတြင္း ညီညြတ္မႈကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရမည္ ဟု လမ္းစဥ္က ညႊန္ျပထားသည္။ 

တိုင္း (၃) အုပ္စု ေပၚလာ၏။ ေအာက္ဗမာျပည္ တိုင္းေကာ္မတီက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လက္မခံ ဟု ျဖစ္လာ၏။ အဆင့္ဆင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို မနာခံမႈမ်ား ပိုမ်ားလာ၏။ ပါတီတြင္း အစဥ္သျဖင့္ ႐ွိခဲ့ေသာ ဂိုဏ္းဂဏ သေဘာထားမ်ားမွာလည္းေလ်ာ့နည္းသြားသည္မ႐ွိ၊ပိုတိုးပြားလာ၏။ စည္းကမ္းပ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္၏။ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲ၍ ဥပေဒအတြင္းေရာက္ပါက ေနထိုင္စားေသာက္ရန္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီမ်ားမွ အစ စီးပြား႐ွာမႈမ်ားေပၚလာ၏။ ႏွမ္းေပး၊ စပါးေပး၊ ဝက္ေမြး၊ ဖက္ေပး၊ အိမ္ေဆာက္ စသည္မ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္း၊ လမ္းစဥ္က က်ယ္ျပန္႔ေသာ တပ္ေပါင္းစု တည္ေဆာက္ရမည္ဟု ညႊန္ျပထား၏။

သုံးပါတီ ညီညြတ္မႈ မ႐ွိသျဖင့္ တပ္ေပါင္းစုလည္း မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့။ လမ္းစဥ္က လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအသိ ျမင့္မားေစရမည္။တိုက္ခိုက္ေရးစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပး ရမည္ဟု ညႊန္ျပထား၏။ 

အစဥ္တစိုက္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာတပ္ႏွင့္ပါတီညီညြတ္ေရးကားမရခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မွဴး တပ္သားမ်ားကလည္း ပါတီဝင္မ်ားကို မေလးစား၊ ပါတီစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားကလည္း တပ္မွဴး တပ္သားမ်ားကို အထင္မႀကီးမႈမ်ား ဆက္လက္႐ွိေန၏။ လက္နက္ကိုင္တပ္မွဴး တပ္သားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအသိ ျမွင့္တင္မေပးႏိုင္။ ပါတီေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားက စီးပြားေရးလုပ္သည္ကို ျမင္ရေသာအခါ အခ်ိဳ႕ တပ္မွဴးငယ္မ်ားႏွင့္ တပ္သားမ်ားကလည္းစီးပြားေရးလုပ္သူလုပ္၊ဓါးျပတုိက္၊လူထုဆန္႔က်င္မႈမ်ားလုပ္ျဖစ္လာၾက၏။ ဤအမႈမ်ားကို လည္း ပါတီမွ အေရးမယူႏိုင္၊ အေရးယူပါကလည္း တတပ္လုံးမၿပီး၊ လက္နက္ခ်သြားမွာ စိုးေနရ၏။

ႏိုင္ငံေရး အသိမ႐ွိဘဲ စည္းကမ္းပ်က္ေနေသာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားမွာ တိုက္ခိုက္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား ပ်က္ျပားေန၏။ အေသခံၿပီး စြန္႔စားတိုက္ခိုက္လိုေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ား ေခါင္းပါးေန၏။ “ဥပေဒတြင္း ဝင္ေတာ့မွာပဲ၊ ဘာျဖစ္လို႔ အေသခံရမွာလဲ” ဟူေသာ အယူအဆမ်ား ဝင္လာၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တပ္သားမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးပညာကို ေပး၍ ထိန္းသိမ္းရသည္ထက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ အသုံးစရိတ္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားပိုမိုေပး၍ ထိန္းသိမ္းလာရ၏။ ဤနည္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္း၍လည္း မရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈထက္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားက ပို၍ မ်ားလာ၏။

လမ္းစဥ္က လက္နက္ကိုင္ စစ္ပြဲ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ လယ္သမားမ်ား လူထု၏ ေထာက္ခံမႈရ႐ွိရန္လိုသည္။လယ္သမားလူထု၏ေထာက္ခံမႈ ရ႐ွိရန္ ေျမယာျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ဟု ညႊန္ျပထား၏။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေျမယာလမ္းစဥ္ လက္ဝဲလက်္ာ အမွားမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ ပါတီ၏ ေျမယာလုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္ပ်က္ေန၏။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေျခခံေဒသမ်ား ပ်က္ျပားက်ဥ္းေျမာင္းလာသျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေသာေဒသ ဟူ၍ မ႐ွိေတာ့ကာ ေျမယာေ၀ျခမ္းေရး ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားမွာ လုံး၀မ႐ွိေတာ့သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေန၏။ လယ္သမားလူထုမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေဝျခမ္းေပးမည့္ ေျမယာရ႐ွိေရးထက္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာသာ ေနလိုၾကေသာ ဆႏၵမ်ားသာ ေပၚေနေလသည္။ လယ္သမားလူထုမွာ လက္နက္တိုက္ပြဲကို အုံၾကြေထာက္ခံမႈလည္း မ႐ွိေသာေၾကာင့္  လယ္သမားအမ်ားစုမွာ မလႊဲမကင္းသာ၍ အကူအညီေပးေနရျခင္းသာျဖစ္၏။မူလက႐ွိခဲ့ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာလည္း ပ်က္ျပားခဲ့ ရေလသည္။

ဤအေျခအေနမ်ားမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တစ္ခုတည္းတြင္သာ တည္႐ွိေနေသာ အေျခအေန မဟုတ္ေပ။ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ၊ ေကာ္သူေလး (ကယား) စေသာ အဖြဲ႔အသီးသီးတြင္ပါ ထိုစဥ္က ႀကဳံေတြ႔ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

အထက္ပါတို႔သည္ကား လမ္းစဥ္က ညႊန္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ ကင္း၍ ပကတိအားျဖင့္ တည္႐ွိေနေသာ ႐ုပ္အေျခအေနမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ မိမိတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အေပၚတြင္ သံသယအခ်ိဳ႕ ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈကိုသာ ပို၍ တြက္ခဲ့၏။

၅၅ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္ ပါတီအားၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ အက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္သြားႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု ထင္ခဲ့ၾက၏။ သို႔ရာတြင္ “ခါခ်ဥ္ေကာင္ မာန္ႀကီးလို႔ ေတာင္ႀကီးကို ၿဖိဳမယ္ႀကံ ခါးကမသန္” ျဖစ္ေနသည္ကိုကား မေတြးမိခဲ့ၾကေပ။

ဗဟိုေကာ္မတီႏွင ့္ပါတီတရပ္လုံးမွာ အမွားအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဒဏ္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ကာ ခါး႐ိုးေပ်ာ့ေနေပၿပီ။ပါတီတြင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအတြင္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏိုင္ ေသာ ႏိုင္ငံေရးအသိႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ဆိုင္ရာ အေျခအေန စည္း႐ုံးေရး ဖြဲ႔စည္းမႈ မ႐ွိေတာ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ခုခံေရးကို ပိုမိုျပင္းထန္စြာ ဆင္ရမည္ ဟု ေခါင္းေဆာင္မႈ တဖြဖြ ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ေနေစကာမူ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ဆႏၵႏွင့္ ကင္း၍ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမွာ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ 

လက္နက္ခ် အ႐ႈံးေပးမႈကိုတားဆီးရမည္ဟု ေျပာဆိုေနသည့္အၾကားမွာ လက္နက္ခ် အ႐ႈံးေပးမႈမ်ားက ပိုမိုမ်ားျပားလာရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၅၇ ခုႏွစ္ ခ်မ္းေအး (ေမာင္စူးစမ္း)၏ “လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလဲေရး” အယူအဆ ေပၚလာေသာအခါတြင္ ပါတီတြင္း တည္႐ွိေနၾကေသာ ပကတိ ႐ုပ္ဘဝသည္ ဘြားဘြားႀကီး ေပၚလာေတာ့၏။ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ လက္နက္ခ်မႈမ်ားမွာ တစ္ျပည္လုံးတြင္ အႏွံ႔အျပား ေပၚခဲ့ေလသည္။ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲ၍ မရႏိုင္ေသာ ပါတီတြင္း ပါတီျပင္ အေျခအေန၏ တိုက္တြန္းမႈကို ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ မတားဆီးႏိုင္ေတာ့ေပ။ “ေတာင္ၿပိဳသည္ကိုက်ဴ႐ိုးႏွင့္ ေထာက္၍မရသလို” ျဖစ္ေနေတာ့၏။ ခ်မ္းေအး၏ “လက္နက္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီလဲေရး” အယူအဆ လက်ာ္အ႐ႈံးေပးေရး ဝါဒျဖစ္သည္ဟု ပါတီတစ္ရပ္လုံးက လက္ခံယုံၾကည္လာေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

တည္႐ွိေနေသာပါတီတြင္း အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းမေပးႏိုင္ေသာလူထုက လိုလားေတာင့္တ ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့လာသည္။ အဆုံးတြင္ ေဒသအသီးသီး႐ွိ အလယ္အလတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေ႐ွ႕ေဆာင္၍ “တသုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ လက္နက္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီ” လဲကုန္ၾကေတာ့၏။

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲရန္ ပါတီတြင္း၊ ပါတီပ ႐ုပ္အေျခအေနမ႐ွိေတာ့သျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲကို ရပ္စဲ၍ ဥပေဒတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္မွာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အစိတ္အပိုင္း သာမကေတာ့ဘဲ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီတစ္ခုလုံး၊ ပအို႔ဝ္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔၊ မြန္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဦး၊ ရခိုင္ျပည္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးပါတီ တို႔ ျဖစ္ေလသည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲကို ရပ္စဲခဲ့သျဖင့္တရားဝင္ တည္႐ွိခြင့္ႏွင့္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ရ႐ွိခဲ့ၾကေလသည္ ဟူ၍ သုံးသပ္သည့္ စာတမ္းကို ေရးသားခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ေဘာင္ဒရီ စစ္အခ်ဳပ္တြင္ပင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ “ဘုံဘဝမွာျဖင့္” စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။ “ဘုံဘဝမွာျဖင့္” စာအုပ္သည္ ၁၉၃၈ - ၃၉ ခုႏွစ္ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံမွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ေနသူရိန္လူထုအစည္းအေဝးအထိ သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈကို ေရးဖြဲ႔ထားသည္။ အဆိုပါ စာအုပ္ကို ျမဝတီမဂၢဇင္းတြင္ လစဥ္အခန္းဆက္ ထည့္သြင္းေဖၚျပၿပီးေနာက္ ပုဂံစာအုပ္တိုက္မွ အတြဲ (၆) တြဲ ခြဲ၍ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္သင့္စာေပ၊ပန္းေရႊျပည္စာအုပ္တိုက္တို ့ကေပါင္းခ်ဳပ္အျဖစ္ထုတ္ေဝခဲ့ၾကသည္။

“ဘုံဘဝမွာျဖင့္”စာအုပ္အမွာကို စာေရးဆရာ သိန္းေဖျမင့္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားေပးခဲ့ပါသည္- 

“တစ္ေန႔ေသာအခါျမဝတီမဂၢဇင္း၌ေထာင္ထဲမွသခင္တင္ျမေရးလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစစ္တမ္း တစ္ေစာင္ ကို ဖတ္ရေလသည္။

ကြန္ျမဴနစ္အျဖဴ၊အနီ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္သူပါဝင္ခဲ့ေသာ သူ႔အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကိုအံထုတ္ တင္ျပထား သည္။ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အမွားမ်ားကိုသေဘာတရား ဆရာတစ္ဦး၏ ရႈျမင္သုံးသပ္ပုံမ်ိဳးလည္း မဟုတ္၊ ေမ်ာက္လြဲေက်ာ္လုပ္ရန္ ရန္သတၱ႐ုျပဳၿပီး ထြက္လာသည့္ ပုံမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ အလယ္အလတ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ႐ိုး႐ိုးအေကာင္းဆုံး အမႈထမ္းရင္း ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္မရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနေသာ အမွားမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ႐ႈျမင္သုံးသပ္ပုံမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုစစ္တမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆႏွင့္ အက်င့္အႀကံ၌႐ိုးသားသန္႔႐ွင္းေသာ သခင္တင္ျမကို ျပန္လည္ေတြ႔ဆံု ရေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာတြင္ သခင္တင္ျမတစ္ေယာက္ မ႐ိုးမသား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ႐ွာေနသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေဖာက္ျပားေနၿပီဟူ၍ လည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္ မၾကားမိေခ်။

ျမဝတီမွ ထိုစစ္တမ္းကို ဖတ္ရၿပီးေနာက္ မၾကာပါ။ သူ႔အား လူကိုယ္တိုင္ ျပန္ေတြ႔ရေတာ့သည္။ အရင္ကအတိုင္း လူေခ်ာလူသန္႔တစ္ေယာက္ကို ျပန္ေတြ႔ရေသာ္လည္း ထိပ္ေျပာင္ႀကီးႏွင့္ လူႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္လည္း အေတာ္ရင့္က်က္ေနေလၿပီ။ ဗိုလ္ေနဝင္း ကိုယ္တိုင္ သူ႔စစ္တမ္းႏွင့္တကြ သူ႔အမႈတြဲကို ေလ့လာၿပီး ေထာင္မွထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ သခင္တင္ျမအား ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတြင္ တပ္သားတစ္ေယာက္အျဖစ္သုံးရန္ ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ေလၿပီ။” ဟူ၍ေရးသားထားေလသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတ္လ၂ရက္ေန႔တြင္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ ေသာ ပထစ ပါလီမန္ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်၍ အာဏာသိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လတြင္ သခင္တင္ျမအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာ ေဘာင္ဒရီအခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ဦးေစာဦး၊ ကိုခ်စ္လိႈင္ (ကိုကိုေမာင္ႀကီး) ၊ ဗိုလ္သိန္းတန္၊ ကိုလွၿမိဳင္ (ကိုေဆာင္း) ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးေဖသန္းေမာင္တို႔ ေရာက္႐ွိလာၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက လႊတ္လိုက္သျဖင့္ လာေရာက္ေၾကာင္းေျပာၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို သူ႔အား႐ွင္းျပၾကသည္။ သူ၏သေဘာထားကိုလည္း ေမးျမန္းၾကသည္။ သခင္တင္ျမကလည္း ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊လူမႈေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။သခင္တင္ျမ၏ဆရာရင္း သခင္စိုးကမူ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီတက္လာျခင္းသည္္ျမန္မာ့သမိုင္းေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အရင္း႐ွင္ဒီမိုကေရစီမွာ ေခတ္လယ္ပေဒ သရာဇ္ ၊ ဧကရာဇ္တစ္ခ်က္လႊတ္ အာဏာပိုင္ စနစ္သို႔ ျပန္လွည့္သြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ခဲ့သည္။


ဤသို႔ သုံးေလးႀကိမ္ခန္႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္၊ သခင္တင္ျမသည္ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း သေဘာထားျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္သူ႔အား ေဘာင္ဒရီအခ်ဳပ္မွ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္လြင္က ျပန္လႊတ္ေပး လိုက္သည္။ ၁၉၆၂ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ အခ်ဳပ္မွလြတ္ၿပီး ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ သခင္တင္ျမအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကေခၚခိုင္း၍ ဗိုလ္မွဴးေဖသန္းေမာင္ လာေခၚသျဖင့္စစ္႐ုံး႐ွိဒဂုံရိပ္သာသို႔ လိုက္သြားခဲ့ရသည္။ စစ္႐ုံး ဒဂုံရိပ္သာတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္(မွဴးသမိန္)၊ ဦးခ်စ္လိႈင္(ကိုကိုေမာင္ႀကီး) ၊ ဗိုလ္သိန္းတန္ တို႔ကိုလည္း ေတြ႔ဆုံရသည္။

ဒဂုံရိပ္သာတြင္ေနထိုင္ေသာဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ပထမဆုံးေတြ႔ရသည္။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ေ႐ွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ား ေျပာဆိုၾကၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက “ခင္ဗ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ေတြ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။ 

နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ေရာက္လာေသာအခါ သခင္တင္ျမ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္၊ ဦးခ်စ္လိႈင္၊ ဗိုလ္သိန္းတန္ တို႔ႏွင့္အတူ သခင္တင္ျမအား ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက တိုင္းျပည္အေျခအေနႏွင့္ ပထစ အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရး အေျခအေန ၊ ဖက္ဒရယ္မူကိစၥ၊ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း ႐ွင္းျပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ွိစဥ္ကတည္းကလို လက္ဝဲအင္အားစုမ်ားကို စုစည္းညီညြတ္ေစၿပီး ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ႐ွင္းျပသည္။ သခင္တင္ျမကလည္း မဆလပါတီ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက သခင္တင္ျမသည္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးႏွင့္ လူထုစည္း႐ုံးေရးတြင္ အေတြ႔အႀကဳံ႐ွိသူ ျဖစ္သျဖင့္ ကိုခ်စ္လိႈင္၊ ဗိုလ္သိန္းတန္တို႔ႏွင့္အတူ လမ္းစဥ္ပါတီ စည္း႐ုံးေရးတြင္ တာဝန္ေပးရန္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္အား ေျပာလိုက္သည္။ လမ္းစဥ္ပါတီဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ႐ုံးအဖြဲ႔ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္က ျပည္လမ္း၊ အသံလႊင့္႐ုံတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထို႐ုံးအဖြဲ႔တြင္ သခင္တင္ျမသည္ ကိုခ်စ္လိႈင္၊ ဗိုလ္သိန္းတန္တို႔ႏွင့္အတူ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။

၁၉၆၂ ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္မွ ၁၉၆၃ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔အထိ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္၊ အုန္းေတာ႐ြာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ယင္းအုန္းေတာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီက တင္သြင္းေၾကညာရန္ ေျမယာေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ကို ေရးဆြဲ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ေနအိမ္ (ေမခလမ္း႐ွိေနအိမ္)တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ရာ သခင္တင္ျမသည္ ဦးဘၿငိမ္၊ ကိုခ်စ္လိႈင္တို ့ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေဖက ဦးေဆာင္၍ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းစိန္(ပခုကၠဴ) ႏွင့္ ဦးဘၿငိမ္တို႔ ေရးဆြဲထားေသာ ေျမယာေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တင္ျပၾကသည္။ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေဆြေႏြးၾကၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကသခင္တင္ျမအား ၎၏သေဘာထား ကိုေမးျမန္းရာ သူကယခုတင္ျပေသာ ေျမယာလမ္းစဥ္မွာဗကပမ်ား ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္က တ႐ုတ္ျပည္ ေျမယာေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္ကို ကူးခ်ၿပီး လုပ္ခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္ႏွင့္တူေနေၾကာင္း၊ ေျမ႐ွင္ႀကီးမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ဖ်က္သိမ္းေရးသာမဟုတ္ဘဲ၊ လယ္သမားအားလုံး၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အားလုံးကို ဖ်က္သိမ္း၍ ေျမယာအားလုံးကို လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လက္မဲ့ လယ္ယာမဲ့မ်ားကို ျပန္လည္ေငွသည့္ “အကုန္သိမ္း အကုန္ေဝ” ေျမယာေျပာင္းလဲေရးစနစ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ပဲခူး၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဤ အကုန္သိမ္း အကုန္ေဝ လုပ္ခဲ့သျဖင့္ဗကပမ်ားအားလယ္သမားထုက မုန္းတီးဆန္႔က်င္ၿပီး အစိုးရပူးေပါင္း၍ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားဖြဲ႔ကာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ေျမယာျပႆနာမွာ ဗကပမ်ား မွားခဲ့သည့္ အမွားမ်ိဳးထပ္မွား၍မျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကား၍ ယခုတင္ျပေသာ ေျမယာလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ မူဝါဒ၊ တိုင္းျပည္အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ျပန္လည္ေရးသားရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သခင္တင္ျမသည္ မၾကာခဏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးဗဟိုေကာင္စီ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရသည္။

၁၉၆၃ ဇန္န၀ါရီ ၃ဝ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ဒူးယား႐ြာ၌ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပရာ သခင္တင္ျမသည္ ဦးေစာဦး၊ ကိုခ်စ္လိႈင္၊ ဦးသိန္ေဖျမင့္ တို႔ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသိန္းစိန္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္စိုးႏွင့္ ေျမယာေတာ္လွန္ေရး ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

၁၉၆၃ ေဖေဖာ္၀ါရီိလထဲတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ဖိတ္ၾကားသျဖင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေ႐ွ႕ပိုင္းဌာန ဌာနမွဴး ပေရာ္ဖက္ဆာ အူလ္ယာေနာ့ဗ္စကီးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး ဝင္ဒါမီယာ႐ွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးေဟာင္းတြင္ တစ္ပတ္ခန္႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္္ေဖႏွင့္ အျခားေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ ဦးဘၿငိမ္၊ ဦးေစာဦး၊ ကိုခ်စ္လိႈင္၊ ဗိုလ္သိန္းတန္၊ ဗိုလ္မွဴး ေဖသန္းေမာင္၊ ဗိုလ္မွဴးတင္ေအးတို႔ႏွင့္အတူ သခင္တင္ျမသည္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။

ပါေမာကၡအူလ္ယာေနာ့ဗ္စကီးကဆိုဗီယက္ယူနီယံဆို႐ွယ္လစ္အစိုးရ၏ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္ပုံမ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ား ၊စက္မႈေပၚလစီႏွင့္ ေျမယာေပၚလစီမ်ား၊အေ႐ွ႕ဥေရာပကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ား၏အေတြ႔အႀကဳံမ်ား မွ်ေဝေဟာေျပာ ႐ွင္းလင္းျပသသည္။

၁၉၆၂ ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မွဴး ရဲထြဋ္သည္ အလင္းဝင္လာသည္။ ၁၉၆၃ ေမလေလာက္တြင္ သူသည္ လမ္းစဥ္ပါတီသို႔ ေရာက္႐ွိလာသည္။ ၁၉၆၃ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ကို ေၾကညာ၍ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတာတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ေတာတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔၌ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စိုး၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေသာင္းဒန္၊ သခင္တင္ျမ၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ခ်စ္ခင္ (ေလ) တို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)