ေမာင္စုိးခ်ိန္ - စစ္ကၽြန္လက္

စစ္ကၽြန္လက္
ေမာင္စုိးခ်ိန္
ဧၿပီ ၃၀၊ ၂၀၁၄ပ်ဳိးက်ဲထြန္ယက္
သမန္းႏူး
သစ္သီးခူးမပ်က္
ထိုလက္။

ပုပ္အဲ႔နံေစာ္
ဂုန္ေလွ်ာ္ေလွ်ာ္
ခက္ထေရာ္တဲ့လက္။

ေကာက္စိုက္ ပ်ိဳးႏုတ္
မည္းၾကဳတ္ၾကဳတ္
ဝဲစုတ္သမန္းဆီတက္
ထိုလက္။

ပဥၥလက္
ထိုလက္ေတြက
ေျမဆီေျမခဲ
သမန္းခဲကို
ေရႊခဲေငြခဲ
ပတၱျမားခဲအျဖစ္
ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္။

လယ္ယာေျမတဝွမ္း
လြတ္လပ္ပန္း
ပြင္႔လန္းမွသာ
ပ်ိဳးၾကဲထြန္ယက္
ေကာက္စိုက္လက္
သစ္သီးခူးလက္
ေကာက္ရိတ္လက္ဟာ
ေရႊလက္ေငြလက္
ပတၱျမားလက္။

တန္ခိုးစြမ္းအား
ၾကီးမားလက္နဲ႔
ၿဖိဳးအက္သီးႏွံ၊ ေကာက္ႏွံသီးပြင္႔
ပိုင္စိုးခြင္႔ ၊ လြတ္လပ္ခြင္႔မရ
ကိုယ္႔ၾကမၼာ ကိုယ္႔ဘဝ
ဖန္တီးခြင္႔မရ၊ ကၽြန္ဘဝမွာ
ရာသီမပ်က္ ၊ ထြန္ယက္ေနေလ
ရႊံ႔လက္ႀကိဳးကြင္း၊ လည္ပင္းစြပ္ေန
ရွင္လ်က္က ေသဆံုးေန။

အာဏာရွင္လက္
ဝကြက္
ရႊံ႕လက္ ေျမလက္
စစ္ကၽြန္လက္အျဖစ္
ႏြ႔ံနစ္ေပအံုးေတာ႔။

ေမာင္စိုးခ်ိန္
ဇူလိုင္ ၂၂၊ ၁၉၉၉