ျမန္မာျပည္မွာ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ရွိျပီလား


 ျမန္မာျပည္မွာ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ရွိျပီလား
ေဖ့စ္ဘြတ္ရွယ္၊ ဧျပီ ၁၁၊ ၂၀၁၄