ေအာင္ေ၀း - ျခ ေ သၤ့ နီ သို ့ ၊ အ ေ လ း နီ ျဖ င့္


A TRIBUTE TO U WIN TIN

ျခ ေ သၤ့ နီ သို ့ ၊ အ ေ လ း နီ ျဖ င့္
ေအာင္ေ၀း၊ ဧျပီ ၂၃၊ ၂၀၁၄

အို ... ျခ ေ သၤ့ နီ

က မၻ ာ တ ည္ အံ့ ။


ဧ ရ ာ ၀ တီ

က မၻ ာ ခ်ီ အံ့ ။


အို ... ျခ ေ သၤ့ နီ

အ ေ လ း နီ ျဖ င့္

ျပ ည္ သူ ့ ပ န္ း ေ ခြ ခ် ပါ အံ့ ။


နံ န က္ ခ င္ း ၏

ခ် င္ း ခ် င္ း နီ ျမ န္ း ၊ ဇ ာ တ္ သိ မ္ း ခ န္ း မွ ာ

အ လြ မ္ း နီ နီ ၊ ၀ိ ည ာ ဥ္ နီ ။


ထို ၀ိ ည ာ ဥ္ ကို

တို ့ ၀ိ ည ာ ဥ္ နဲ ့

၀ိ ည ာ ဥ္ ခ် င္ း ထ မ္ း ၊ ရဲ ရဲ လြ မ္ း ၍

ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ရ ာ ဘုံ ပို ့ ပါ အံ့ ။


အို ... ၀ိ ည ာ ဥ္ နီ

ျခ ေ သၤ့ နီ

တ စ္ ျပ ည္ လုံ း နီ ၊ အ ေ ရွ  ့ ဆီ မွ ာ

ေ ရ ာ င္ နီ ဦ း ကို ဖူ း ပါ အံ့ ။    

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း

( ဧ ၿပီ ၂ ၂ - ၂ ၀ ၁ ၄ )