ကာတြန္း ေစာငို - ပုဒ္မ ၁၈နဲ႔ အစုိးရကို အေရးယူၾကပါ

 
ကာတြန္း ေစာငို - ပုဒ္မ ၁၈နဲ႔ အစုိးရကို အေရးယူၾကပါ
ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၁၄