ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) - ၾကန္႔ၾကာလြန္းေန၍ ျပင္ခ်င္တာလား ျပင္ခ်င္လြန္း၍ ၾကန္႔ၾကာေနတာလား

ၾကန္႔ၾကာလြန္းေန၍ ျပင္ခ်င္တာလား ျပင္ခ်င္လြန္း၍  ၾကန္႔ၾကာေနတာလား
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) 
ဧၿပီ ၃၀၊ ၂၀၁၄ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့အေျခအေန … ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေသာ အခန္းက႑တုိင္း၌ ျပည္သူေတြ စိတ္မရွည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥ၊ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ား အလွ်င္အျမန္ ျပဌာန္းေပးႏုိင္ေရးကိစၥ၊ ေရွ႔မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေန တဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်ုမ္းေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရးကိစၥ စတဲ့အေရးေတြဟာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ ေခါငး္ေဆာင္တို႔အၾကား စိတ္မေအးစရာ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနရတာလဲ … ။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနျခင္းပါ။ တခ်ဳိ႔က အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလ၌ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို အျပဳသေဘာမ်ဳိးႏွင့္ ရႈျမင္သုံးသပ္ၿပီး မိမိတို႔ႏုိင္ရာတာ၀န္၊ ႏိုင္ရာအလုပ္မ်ားကို တိုင္းျပည္အတြက္ ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနသူမ်ား ရွိေနသလို၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက႑မ်ား၌ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ဘာေတြပဲလုပ္လုပ္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ႏိုင္ပဲ ျပႆနာအေနႏွင့္ ရႈျမင္သုံးသပ္ေနသူမ်ားကလည္း ရွိေနျခင္းပါ။

တုိင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသုိ႔ ညင္သာစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္ေနတဲ့ ဘာသာ၀င္လူမ်ဳိးစုျပႆနာမ်ား၊ တန္းတူအခြင့္ေရး ရရွိ ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ေရးကို တစ္စိုက္မတ္မတ္မတ္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿမဳိ႔ရြာအႏွံ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနၾကသူမ်ား၊ မျပဳျပင္ႏိုင္ေသးတဲ့ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို သေဘာမတူႏိုင္၍ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုေနၾကသူမ်ား စသည္ျဖင့္ ျပႆနာေတြက တိုင္းျပည္တြင္းမွာ ရႈပ္ေထြးေန ဆဲပါ။

တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းႏုိင္ဖို႔ဆိုတာ လက္ႏုိင္ကိုင္ လူမ်ဳိးစုမ်ား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းၿပီး အစိုးရႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ရုံတစ္ခုတည္းႏွင့္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အရာမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား အားလုံးပါ၀င္ၿပီး က႑ေပါင္းစုံ၊ အလႊာေပါင္းစုံ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံက တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးကို အစဥ္ ေရွးရႈလွ်က္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ခြင့္တူညီမွ် ရရွိေရးမ်ားကို ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအားလုံး ရရွိႏုိင္ရန္ မိမိကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္မ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အတူပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေနျခင္းပါ။ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အားမာန္ျပည္၀ေသာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားရဲ့ အခန္းက႑ႏွင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားရဲ့ အမ်ုိဳးကိုခ်စ္တတ္ေသာ အသိတရားႏွင့္ အသိစိတ္ဓာတ္မ်ားဟာ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပည္သူေတြ သိနားလည္ႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။

ထိုသုိ႔သိနားလည္လာေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား ျပဌာန္းေပး၍ သင္ၾကားေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွလည္း တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားစြာျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြ အသိရွိလာျခင္းဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဒီမိုကေရစီအလင္းေရာင္ ပိုမိုလင္းလက္လာျခင္းလို႔ ဆိုၾကရမွာပါ။
ဒီအေရးေတြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ာမဏီ၊ ျပင္သစ္ခရီး စဥ္၌ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လာ၍ တိုင္းျပည္အတြက္ ေျပာၾကားသြားခဲ့တဲ့စကားမ်ားထဲမွာ မွတ္သားစရာ စကားတစ္ခြန္းကို ၾကားမိလိုက္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယခုလက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီအမ်ားႀကီးထဲက ျပႆနာတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုကိုပဲ ဟုိက္လိုက္လုပ္ၿပီး ေျပာဆိုေနၾကမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ရဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာဟာ မလြယ္ကူတဲ့အေနအထားမ်ုိးမွာပဲ ရွိေနမွာျဖစ္တယ္။ က႑တိုင္းမွာ သူက႑ႏွင့္သူေတာ့ အေရးႀကီးေနတာျဖစ္လို႔ ျပႆနာမ်ားနည္းသြားႏုိင္ရန္ အရာအားလုံးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ပိုင္အသိတရားႏွင့္ ေ၀ဖန္ႏိုင္ဖို႔ပါ။

ဂ်ာမနီနိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ Willy Brandt  လူ႔အခြင့္အေရးဆု လက္ခံတဲ့ အခမ္းအနားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသြားျပန္တယ္။ ̏ကၽြန္မတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အရင္ အစိုးရလက္ထက္က အဖြဲ႕ဝင္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဝတ္ေလးလဲရံုနဲ႔၊  ဆိုလိုတာက စစ္ဝတ္စံုကို အရပ္အဝတ္ အစားေျပာင္းၿပီး လဲဝတ္လိုက္တဲ့အတြက္  အသားက်ေနတဲ့ အေတြးအေခၚ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အဓိပၸာယ္မသက္ေရာက္ပါဘူး̋ လို႔ ေျပာသြားတာပါ။ ျမန္မာအစိုးရကို ကမၻာက ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ ဖို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

တိုင္းျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ရွိေနတဲ့ လူမ်ဳိးစုျပႆနာမ်ား၊ ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္ေနတဲ့ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား၊ အခ်ဳိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားဟာ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္ မႈမ်ားသည္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရတာပါ။  တိုင္းျပည္တြင္းမွာ တခ်ဳိ႔ကိစၥမ်ား၌ ျပည္ပ ပေယာဂေတြ၊ ႏိုင္ငံျခား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိေနတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ေတြေၾကာင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း သေဘာထားတင္းမာမႈမ်ား၊ ျပႆနာႀကီးထြားလာမႈမ်ား ျဖစ္ေနရတယ္လို႔ ထင္ျမင္သုံးသပ္မိျခင္းပါ။ ဥပမာ၊ ကုသလသမဂၢဆိုင္ရာ အခ်ဳိ႔ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ တဖက္စြန္းေရာက္ေသာ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ထိုသူမ်ားက တုိင္းျပည္အတြင္း၌ရွိေနေသာ ျပည္သူမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ လ႔ူအခြင့္ေရးမ်ားကို ကြဲျပားျခား နားေအာင္ မသုံးသပ္ႏိုင္ပဲ လ႔့ူအခြင့္ေရးကို ေရွ႔တန္းတင္လွ်က္ အင္အားသုံး၍ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို လွ်စ္လ်ဴရႈထားမႈမ်ား၊ ေဒသတြင္း တစ္ခုတည္း၌ရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို တရားမွ်တမႈကင္းလွ်က္ ဘက္လိုက္ ၍ ေထာက္ပံ့ေနျခင္းမ်ား စေသာအေၾကာင္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အား မၿငိမ္မသက္ ပိုမိုျဖစ္ပြားေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္သူမ်ားက ရႈျမင္သုံးသပ္ ထားျခင္းပါ။

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႀကီးကို ရိုက္ခ်ဳိးၿပီး၊ ျပည္သူတို႔ရဲ့ မ်က္ေမွာက္မွာ လုံး၀ေပ်ာက္ ကြယ္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့တာမ်ဳိးျဖစ္၍  ဒီမိုကေရစီအညြန္႔ အေညွာက္ေလးမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္ သန္လာႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမည့္လုပ္ငန္းဟာ လြယ္မလြယ္ေယာင္ေယာင္ရွိေသာ္လည္း လြယ္လြယ္ ႏွင့္ေတာ့ လုပ္လို႔ရမည္မဟုတ္ပါ။ နားလည္မႈေတြ၊ ေပးဆပ္မႈေတြ၊ ခြင့္လြတ္မႈေတြ၊ စြန္႔လႊတ္မႈေတြ၊ ယုံၾကည္မႈ ေတြကို ျပည္သူေတြအၾကား ဦးစြာတည္ေဆာက္ၿပီးမွ ဒီမိုကေရစီ ယႏၱယားႀကီးကို ခြန္ႏွင့္အားႏွင့္ လည္ပတ္ ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားယူၾကရမွာပါ။

အကယ္၍သာ ျပဳသင့္ျပဳထိုက္သည္မ်ားကို ဦးစြာမတည္ေဆာက္ပဲ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ လြတ္လပ္စြာ လမ္းမမ်ားေပၚမွာ ထြက္ေအာ္ေနရုံမွ်ႏွင့္ေတာ့ ဘာမွျဖစ္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍သာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္လို႔ေခၚတဲ့ လမ္းမေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကတဲ့အခါ ေအာ္ရုံသာေအာ္တတ္ၿပီး လမ္းေပၚမွာ ေကာင္းစြာမေလွ်ာက္တတ္ၾကဘူးဆိုလွ်င္ ျပည္သူသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ျဖစ္မလာႏုိင္ဘဲ၊ တိုင္းျပည္ကသာ ျပည္သူအခ်ဳိ႔အတြက္ ျဖစ္သြားႏိုင္ျခင္းပါ။

ယခုလက္ရွိ တုိင္းျပည္ရဲ့အေျခအေနကို ေလ့လာသုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ သည္ သူတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ (၃)ႏွစ္ သက္တမ္းျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္မွာ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႔ု႔ကို ဟိုက္လိုက္လုပ္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမွာ - (၁) ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး (၂) ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ေဖၚေဆာင္ေပးေရး (၃) ၀န္ထမ္မ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေပးေရးကိစၥ (၄) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိစၥ (၅) အလုပ္သမားေရးကိစၥ (၆) ျပည္သူ လူထု၏ က်န္မာေရးကိစၥ (၈) စာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအခ်ဳိ႔ကို ျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥ (၉) သဘာ၀ပတ္၀ငး္က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၀) ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကို ကူညီကယ္ဆယ္ေရး စေသာ ဥပေဒျပဳေရး ၁၀ ရပ္ကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊ ထို ၁၀ ရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည့္ ဥပေဒျပဳေရး ဤ(၁၀)ခ်က္ကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့တယ္။ ထိုအခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကို ဘယ္ေလာက္ ပီပီျပင္ျပင္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလဲဆိုတာကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ ရဦးမွာျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားသာမက ျပည္ပမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအပါ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သတိျပဳ၍ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္တဲ့အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဆီးဂိမ္းႏွင့္ ဘင္းမ္စတက္ညီလာခံကို အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးကို လက္ခံယူထားႏိုင္ျခင္း၊ ကမၻာ့စီးေရးဖိုရမ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း စသည့္ သမိုင္း၀င္မွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္လည္း ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေပါင္းစည္း ေနၿပီျဖစ္တဲ့အခ်က္ကိုမူ လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၾကတယ္။ စီးပြါးေရးစနစ္ရဲ့ အေျခခံေတြကိုလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုထားပါတယ္။ အက်ဥ္းသား (၆၈၀၀)ေက်ာ္ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းက အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံႀကဳိဆုိၾကၿပီး၊ တိုင္းျပည္ကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီေနၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ယခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုစီး၀င္လာရန္ရွိေၾကာင္း၊ လယ္သမားေတြ အတြက္လည္း Farmer Center ေတြ ဖြင့္လွစ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမမ်ားကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Myanmar Peace Center မွာ စားပြဲ၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကဳံေကာင္းမ်ားကို မွ်ေ၀ေဖၚေဆာင္ေနသည္ဟု ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားသြားတယ္။ သမၼတ၏မိန္႔ခြန္းကို ႀကဳိဆိုမိျခင္းပါ။ သို႔ေသာ္ … ။

အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ၿခဳံငုံသးုံသပ္ၾကည့္ခဲ့လွ်င္္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းစကားမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားရဲ့ ရင္ကို ၾကည္ႏူးေအးျမေစခဲ့သည္မွာ အမွန္ပါ။ ဒါေပမဲ့ သမၼတသက္တမ္း (၃)ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ေတြကို မည္၍မည္မွ် ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့သည္၊ မည္သုိ႔မည္ပုံ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ ခဲ့သည္ ဆိုတာကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ျမင္ေနၾကရျခင္းပါ။ ျပည္သူမ်ားရဲ့ဘ၀ တိုးတက္မႈ၊ မတုိးတက္မႈ အေျခ အေနမ်ားကို မိန္႔ခြန္းစကားေခၽြရုံမွ်ျဖင့္ မလုံေလာက္ႏိုင္ေသးပဲ၊ လက္ေတြ႔က်ေသာ ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူေနမႈ ဘ၀ေတြထဲကို ကိုယ္တိုင္ကုိယ္က် သြားေရာက္ေလ့လာၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို စြမ္းႏိုင္သမွ် ပံ့ပိုး၊  ျဖစ္ႏုိင္ သည္မ်ားကို အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆက္လက္ကူညီေပးရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုျခင္းပါ။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏုိင္ၾကပါေစ။