ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ၊ (Sleep on it)

 
ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ၊ (Sleep on it)
ဧျပီ ၁၊ ၂၀၁၄ (ရန္ကုန္ထုတ္ အကယ္ဒမစ္အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)