အမာရီလိုျမိဳ့၊ ေဇယ်သုခဓမၼရိပ္သာ ဗုဒၶေန႔ ပြဲေတာ္ ဖိတ္ၾကားစာ (ေမ ၁၈၊ ဆန္းေဒး)

 
အမာရီလိုျမိဳ့၊ ေဇယ်သုခဓမၼရိပ္သာ ဗုဒၶေန႔ ပြဲေတာ္ ဖိတ္ၾကားစာ (ေမ ၁၈၊ ဆန္းေဒး)
မိုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၄