ကာတြန္းေစာငိုု - ေသာက္စရာ ေရမရွိရင္ ၀ယ္ေသာက္ၾက (ပုုံ - မာရီအင္တြိဳင္းစိန္)


ကာတြန္းေစာငိုု - ေသာက္စရာ ေရမရွိရင္ ၀ယ္ေသာက္ၾက (ပုုံ - မာရီအင္တြိဳင္းစိန္)
ေမ ၁၁၊ ၂၀၁၄