ေမာင္နီမြန္ - ေ မႊ း ပ်ံ႕ ေ စ သ ာ း

 ေ မႊ း ပ်ံ႕ ေ စ သ ာ း
ေမာင္နီမြန္၊ ေမ ၂၈၊ ၂၀၁၄


ေလထဲမွာ သတင္းႏွစ္ပုဒ္
အုပ္ဖြဲ႕ပ်ံသန္း ။

တခ်ိဳ႕က
ဒုံးပ်ံထိပ္ဖူး
နယူကလီယာတပ္ဆင္ဖို႔ ။

တခ်ိဳ႕က
လူ႕သမဂၢမွာ
အသုံးလုံးခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ ။       ။

                                   ေမာင္နီမြန္
                                    ၂၁ ေမ ၂၀၁၄