ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - မျပီးဆုံးေသး ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - မျပီးဆုံးေသး ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေမ ၆၊ ၂၀၁၄