ေက်ာ္ဟုန္း - အခ်စ္မ်ားနဲ ့သစ္ေစသတည္း

အခ်စ္မ်ားနဲ ့သစ္ေစသတည္း
ေက်ာ္ဟုန္း
ေမ ၈၊ ၂၀၁၄ဆုံးဖို ့အတြက္
စခဲ့တယ္။

ၿပီးေတာ့
ဆုံး
ျပန္ စတယ္။

အဆုံးဟာ
ေဟာင္း

အစဟာ
သစ္လြင္။
(ဒီလို ယူဆ)

ဒီလိုနဲ ့
အစနဲ ့အဆုံး
အဆုံးနဲ ့အစ
ဆပြား ခ်ဲ ့ကားမ
ခ်ာလည္ ပတ္လည္ရင္း ...။

ကမာၻဟာ သစ္ခဲ့တယ္။
ယဥ္ေက်းမႈေတြ သစ္ခဲ့တယ္
(မင္းလဲ သစ္ေတာ့....)

 ဒါေပမဲ့ ...
သစ္ခ်င္သူမွန္သမွ်
အခ်စ္ေတာ့ လိုမယ္။

ဒီအခ်စ္ကို
ေရ မထိုးနဲ ့
ေလ မထိုးနဲ ့။   ။