ျမင့္ေက်ာ္ - အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) နဲ႔ ေတြ႔ဆံုု

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) နဲ႔ ေတြ႔ဆံုု
ျမင့္ေက်ာ္
ေမလ ၃၁၊ ၂၀၁၄
 
  
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ  - ျမင့္ေက်ာ္)

ယမန္ႏွစ္မတ္လ ကတည္းက လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသိုု႔ တင္ျပထားသည့္ “အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္း Public Service Media bill” ကိုု လႊတ္ေတာ္တြင္ မၾကာမီ ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ အား ကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈေကာ္မတီက ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) တိုု႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကုိေဇာ္သက္ေထြး (ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) (ဓာတ္ပုံ  - ျမင့္ေက်ာ္)

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံပိုုင္မီဒီယာကိုု အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာ ပံုုစံနမူနာႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုုင္ငံပိုုင္မီဒီယာမ်ား၏ ၀င္ေငြ PSM ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ ေၾကာ္ျငာမွရယူမည့္ ၀င္ေငြအခ်ဳိးအစားတိုု႔ကိုု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုု္င္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက PSM ဆိုုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုု မူအားျဖင့္လက္ခံေသာ္လည္း PSM သတင္းစာထုုတ္ေ၀သည့္ႏိုုင္ငံ ကမၻာေပၚတြင္ အလြန္ရွားပါးေၾကာင္း၊ ထိုု႔ေၾကာင့္ PSB (public service broadcasting) ဆိုုသည္ကိုုသာ လက္ခံႏိုုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ အတြင္းေရးမွွဴး ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ (ဓာတ္ပုံ  - ျမင့္ေက်ာ္)

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က လက္ရွိ ႏုုိင္ငံပိုုင္မီဒီယာမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမႈသည္ အရင္းအႏွီး၏ ၆၀% ပမာဏအားျဖင့္ တလလွ်င္ က်ပ္သန္း ၉၀၀ ၀င္ေငြရရွိေနသည္ဟုု ေျပာဆိုုသည္။ ႏိုုင္ငံပိုုင္မီဒီယာ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြရရွိမႈပမာဏသည္ တေန႔လွ်င္ က်ပ္သိန္း
၃၀၀ ရွိေၾကာင္းလည္း ၀န္ၾကီးကေျပာဆိုုသြားသည္။ ၀န္ႀကီး႒ာနမွ ေလ့လာခ်က္အရ ျပည္သူမ်ားအၾကား သတင္းစာျပန္႔ႏွံ႕မႈ ၈%၊ ေရဒီယိုု ၃၅%ႏွင့္ ရုုပ္သံ ၂၃% ရွိသည္ဟုုလည္း ဆိုုသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ၈% သာရွိသည့္ သတင္းစာထုုတ္ေ၀မႈအတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ မသံုုးစြဲသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈမ်ားသည့္ ေရဒီယိုုႏွင့္ ႐ုုပ္သံတြင္သာ PSM ကိုုလုုပ္ေဆာင္မည္ဆိုုလွ်င္ လုုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟုု စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ၀င္တဦးက ေျပာဆိုုခဲ့သည္။

ႏိုုင္ငံပိုုင္ သတင္းစာ ၂ ေစာင္ႏွင့္ ရုုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယိုုတိုု႔ကိုု အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ယခုုဥပ ေဒၾကမ္းကိုု ယမန္ႏွစ္စပိုုင္းကတည္းက ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာ နယ္ပယ္မွေ၀ဘန္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ ၂ ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျငင္းခုုန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည့္ေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳေသးပဲ ယခုုႏွစ္ ေမလကုုန္ထိ ေရႊ႕ ဆိုုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ (ဓာတ္ပုံ  - ျမင့္ေက်ာ္)

ယေန႔က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသိုု႔ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားအနက္ မဇၥၽိမ မီဒီယာကိုု ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ အလဲဗင္းမီဒီယာႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုုက္
သတင္းေထာက္မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာ္လည္း ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕မွလာေရာက္သည့္ ဒီဗီြဘီသတင္း႒ာန တာ၀န္ရွိသူ ၃ ဦးကိုုမူ ၀င္ခြင့္ မျပဳခဲ့ သျဖင့္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုုမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။