ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ - ျဖတ္သန္းမႈ

ျဖတ္သန္းမႈ
ကာတြန္း လုိင္လုဏ္
ေမ ၂၈၊ ၂၀၁၄