ေဆာင္းလူ - ဤႏုုိင္ငံ

ဤႏုုိင္ငံ
ေဆာင္းလူ
ေမ ၁၉၊ ၂၀၁၄ဤႏုုိင္ငံ
ဘုုရားျမင္
ေရႊရွိမွ ရွိခုုိးခ်င္ ...

ဤႏုုိင္ငံ
ပါးစပ္ ဘုုရား ..
လက္ကားယားမွ လူရာ၀င္ ..။