ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဥပေဒေဘာင္တြင္း စိန္ေခၚျခင္း ... ေဘးရန္ကင္းကြာ စိတ္ခ်မ္းသာ

 
ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဥပေဒေဘာင္တြင္း စိန္ေခၚျခင္း ... ေဘးရန္ကင္းကြာ စိတ္ခ်မ္းသာ
ေမ ၂၈၊ ၂၀၁၄