ေအာင္ဒင္ - လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ား (ဂ)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၉၈၊ ေမလ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈-၂၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၅)

ေအာင္ဒင္၊ ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၄

အပိုင္း (၆၅) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ား (ဂ)

#လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊

ဒီဥပေဒကို ေတာင္းဆိုသူမ်ားက "ဗုဒၶဘာသာဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဘာသာမတူသူမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ရာ၌ အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပ႒န္းေစလိုေၾကာင္း" ေျပာၾကပါတယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသားကို လက္ထပ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မြတ္စလင္တစ္ဦးကို လက္ထပ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ သူမ၏ အလိုဆႏၵမပါပဲႏွင့္ အစၥလမ္ဘာသာသို႕ ကူးေျပာင္းရသည္႕အျဖစ္အပ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ရွိေနပါတယ္။ အစၥလမ္ဘာသာကိုယ္တိုင္ကလည္း ဘာသာျခားႏွင့္ လက္ထပ္မႈကို ခြင့္မျပဳပါ။ မြတ္စလင္မဟုတ္ေသာ ဇနီးမ်ားအေနျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္ကြယ္လြန္သည့္အခါ (သို႕မဟုတ္) ကြာရွင္းသည့္အခါတြင္ ခင္ပြန္းသည္၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခံစားခြင့္မရွိပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဘာသာျခားအမ်ိဳးသားႏွင့္ လက္ထပ္ျခင္းျဖင့္ အျခားဘာသာကို အလိုဆနၵမပါပဲ မကူးေျပာင္းရေအာင္၊ ဘာသာမတူေသာ္လည္း ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို တရားဝင္ဇနီးသည္အျဖစ္ ဆက္ခံခြင့္ရေအာင္ အကာအကြယ္ေပးဖို႕ ရည္ရြယ္တယ္လို႕ နားလည္မိပါတယ္။

သို႕ေသာ္လည္း ဒီကိစၥနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒န္းခဲ့ျပီး တည္ရွိဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ အက္ဥပေဒ အမွတ္ (၃၂) ျဖစ္တဲ့ "၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားမႈႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႈအက္ဥပေဒ" တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မေပါင္း (၃၁) ခုပါဝင္တဲ့ အဆိုပါဥပေဒဟာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အလိုမတူပဲ ဘာသာကူးေျပာင္းရျခင္းနဲ႕ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္မရွိျခင္းစတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အလံုအေလာက္ ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒပါ စကားလုံးအသုံးအႏႈံးအခ်ိဳ႕နဲ႕ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ဒီေန႕ေခတ္အေျခအေနနဲ႕ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ျပီး ဆက္လက္အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲရန္ မလိုအပ္ပါ။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒလိုလားသူမ်ားထံက ၾကားသိရတဲ့ ဥပေဒမွာ သူတို႕ပါဝင္ေစလိုတဲ့ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားက ေၾကာက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ သူတို႕က ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးကို လက္ထပ္လိုသူ ဘာသာျခားအမ်ိဳးသားဟာ သက္ဆိုင္သူ မွတ္ပံုတင္အရာရွိက လက္ထပ္ေပးျခင္းမျပဳမီ ဗုဒၶဘာသာကို ကူးေျပာင္းျပီး ျဖစ္ရမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီလို ဘာသာျခားအမ်ိဳးသားက ဗုဒၶဘာသာကို မကူးေျပာင္းရင္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိက ၎ပုဂိၢဳလ္ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ လက္ထပ္ေပးခြင့္မရွိေစရလို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုကန္႕သတ္ခ်က္ေတြကို ေတာင္းဆိုတာကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရာမေရာက္ပဲ ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ မလိုအပ္တဲ့ "လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ" အသစ္ျပ႒န္းေရး ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို ကန္႕ကြက္သင့္ပါတယ္။

#တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတာင္းဆိုသူမ်ားက "တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ဥပေဒ" ကို "အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လူမႈေရးျပသနာမ်ား မျဖစ္ပြါးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပ႒န္းေပးေစလိုေၾကာင္း" အေၾကာင္းျပပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ (၄) ခုထဲမွာ အဓိပၸါယ္အရွိဆုံး ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ 
တကယ္ေတာ့လည္း ဒီဥပေဒျပ႒န္းရန္ ေတာင္းဆိုသူမ်ားရဲ့  ရည္ရြယ္ခ်က္က မြတ္ဆလင္မ်ား ဘာသာေရးခြင့္ျပဳခ်က္အရ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေလးဆက္အထိ ရွိႏိုင္တာကို ကန္႕သတ္လိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ တစ္ဘက္မွာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာမ်ားကို အိမ္ေထာင္ဘက္ တစ္ဦးထက္မက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ မယားျပိဳင္စနစ္ရွိေနသ၍ မြတ္ဆလင္မ်ားကိုခ်ည္း ကန္႕သတ္ပိတ္ပင္မယ္ဆိုရင္ တရားမွ်တမွာ မဟုတ္ပါ။ 
တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ဟာ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ မျဖစ္မေနတည္ရွိရမည့္ ဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဒီဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒န္းျခင္းကိုေတာ့ ေထာက္ခံရမွာပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အစၥလမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူေတြ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ ဘာသာတရားက ခြင့္ျပဳလို႕ ဆိုျပီး ဘယ္သူမွ မိန္းမ ၄ ေယာက္ တစ္ျပိဳင္တည္းယူခြင့္မရွိပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အိမ္ေထာင္ဘက္တစ္ေယာက္ထက္ပိုယူရင္ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေတြကိုယ္တိုင္က မယားျပိဳင္စနစ္ခြင့္ျပဳထားတာကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး မိန္းမေတြအမ်ားၾကီးယူေနၾကသူေတြရွိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႕ မယားျပိဳင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းျပီး တလင္တမယားစနစ္ကိုပဲ ဥပေဒ ျပ႒န္းသင့္ပါတယ္။

#မလိုအပ္ေသာ ျပသနာမ်ား

စစ္အာဏာရွင္စနစ္လက္ေအာက္ကေန အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသြင္ေျပာင္းျပီး ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပသနာေတြကလည္း ေန႕စဥ္နဲ႕ အမွ်ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုျပီး အဆိုပါ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ (၄) ရပ္ကို ျပ႒န္းေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုတာလည္း အပါအဝင္ပါ။ ေတာင္းဆိုရာမွာလည္း ႐ိုး႐ိုးသားသား ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆနၵထုတ္ေဖာ္ျပတာတင္မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အၾကပ္ကိုင္ျခိမ္းေျခာက္တာေတြ၊ ျပည္သူလူထုၾကားထဲမွာလည္း ေသြးကြဲေအာင္ ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပစ္တင္႐ံႈ႕ခ်တာေတြ၊ မြတ္ဆလင္ဆန္႕က်င္ေရးတရားေဟာေျပာ ျဖန္႕ခ်ီတာေတြ၊ သေဘာထားမတူသူေတြကို ရန္သူလို႕ သတ္မွတ္စိန္ေခၚတာေတြအထိ ျဖစ္လာတာကေတာ့ စိတ္မခ်မ္းသာစရာပါ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၉) ရက္၊ ည (၉) နာရီမွာ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ (ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္) ရဲ့ ထုတ္လႊင့္ခ်က္အရ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး)  ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ေတြက မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ျပဌာန္းေရးအတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေရး ဆြဲေနတာကို ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (၉၇) ဖဲြ႔ကို အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္လို႕ ၾကားသိရပါတယ္။ ေမတၱာတရား၊ ဂ႐ုဏာတရား၊ အၾကင္နာတရား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ၊ သည္းခံမႈေတြကို ကိုယ္တိုင္က်င့္သုံးရန္ တာဝန္ရွိ႐ံုမက သာမာန္ျပည္သူမ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးရမည့္ ဗုဒၶရဲ့ သား၊ ရဟန္းမ်ားကိုယ္တိုင္က အခုလို အမ်က္ေဒါသေတြၾကီးမားျပီး အတၱအလံထူေနတာကို ဘယ္လိုမွ နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

သမၼတတာဝန္ေပးထားတဲ့ ေကာ္မရွင္က မၾကာခင္မွာ သူတို႕ျပဳစုထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုထံ ခ်ျပပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကလည္း တာဝန္ခံေရးဆြဲေနတဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္း (၂) ခုကို ျပည္သူတို႕ထံ ခ်ျပပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ့  အၾကံဉဏ္ ေတာင္းခံရန္လို႕ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေပမည့္ ျပည္သူလူထုအၾကား အုပ္စုၾကီး ႏွစ္စု ၾကီးၾကီးမားမားကြဲေစမည့္ အေျခအေနပါ။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတာင္းဆိုသူမ်ားက သူတို႕လိုခ်င္တဲ့ ျပ႒န္းခ်က္ေတြ ဥပေဒၾကမ္းမွာ မပါဝင္ရင္ ပါဝင္ေအာင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲဖို႕ အင္အားျပေတာင္းဆိုပါလိမ့္မယ္။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ကန္႕ကြက္သူမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးေတြကို ကိုးကားျပီး ႏိုင္ငံသားတို႕၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႕သတ္မည့္ျပ႒န္းခ်က္ေတြကို ဖယ္ရွားဖို႕ ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မယ္။ အုပ္စုႏွစ္စုရဲ့  အျပိဳင္အဆိုင္အဆိုျပဳခ်က္ေတြၾကားမွာ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲသူေတြ ေဝေဝဝါးဝါးျဖစ္ျပီး အုပ္စုႏွစ္စုၾကား အားျပိဳင္မႈေတြ၊ တင္းမာမႈေတြလည္း ပိုျပီးၾကီးမားလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီအားျပိဳင္မႈေတြေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားၾကားမွာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒလိုလားသူသံဃာမ်ားနဲ႕ ရဟန္းကိစၥကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ျပီး လူဝတ္ေၾကာင္ေတြရဲ့ အေရးနဲ႕ ကင္းကင္းေနခ်င္တဲ့ သံဃာေတာ္မ်ား ကြဲျပားၾကပါလိမ့္မယ္။ လူေတြၾကားထဲမွာလည္း မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒလိုလားသူမ်ားနဲ႕ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကန္႕ကြက္သူမ်ား ကြဲျပားၾကပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကားမွာလည္း မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒလိုလားသူမ်ားကို ေထာက္ခံသူနဲ႕ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးခ်င္သူေတြ ကြဲျပားၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီအကြဲအျပဲေတြဟာ ကြဲ႐ံုနဲ႕တင္မပဲ တစ္ဘက္ဘက္က အာဃာတၾကီးမားျပီး ရန္လိုတဲ့အခါ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။
ဒီအေျခအေနေတြအားလုံးဟာျဖင့္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (ဗဟို) ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးတိေလာကာဘိဝံသက သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ ေရးသားေပးပို႕တဲ့ စာမွာပါဝင္တဲ့ "ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္" ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။

#မေကာင္းဆိုးဝါးအင္အားစုၾကီး ၾကီးထြားလာျခင္း၊

ႏိုင္ငံတကာသတင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ ျမန္မာ႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို အၾကမ္းဖက္္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမ်ားစုက လူနည္းစုေတြကို အႏိုင္က်င့္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈ၊ မုန္းတီးမႈေတြနဲ႕ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကတာကို စိတ္မခ်မ္းေျမ့စြာ ေန႕တိုင္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ 

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပ႗ိပကၡမ်ားအေပၚမွာ အင္မတန္စိုးရိမ္မိပါတယ္။ အာဏာရပါတီထဲက အာဏာရွင္ေခတ္ကို ျပန္သြားခ်င္သူမ်ား (Hard Liners)၊ တာဝန္မဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား (Irresponsible Religious Leaders) နဲ႕ အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္မ်ား (Ultra-Nationalists)  ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းထားျပီး တစ္ေန႕တစ္ျခားအင္အားၾကီးမားလာတဲ့ မေကာင္းဆိုးဝါးအုပ္စုၾကီးတစ္ခုက အမုန္းတရားေတြ လံႈ႕ေဆာ္၊ ေကာလာဟလေတြျဖန္႕ခ်ိ၊ လက္မရြံ႕လူသတ္သမားေတြ ေမြးထုတ္ျပီး အၾကမ္းဖက္္မႈေတြကို စနစ္တက်ဖန္တီးေနတာကို အစိုးရကိုယ္တိုင္ေရာ၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပါ မတားဆီးႏိုင္တာကို ဝမ္းနည္းမိပါတယ္။ တစ္ဘက္မွာ မေကာင္းဆိုးဝါးအင္အားစုၾကီးက စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းျပီး ေခါင္းေဆာင္မႈတစ္ခုရဲ့ ေနာက္မွာ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္လို႕၊ ျပႆနာေတြကို ဖန္တီးလံႈ႕ေဆာ္လို႕၊ ဒီဘက္မွာ မေကာင္းဆိုးဝါးေတြကို တုန္႕ျပန္တားဆီးျပီး တိုင္းျပည္ကို ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးပ႗ိပကၡေတြနဲ႕ ေသြးေခ်ာင္းစီးရမည့္အေျခအေနမေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ရမည့္အင္အားစုက စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းမႈမရွိ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈမေရမရာ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မျပတ္မသား၊ တာဝန္ယူမႈ ခိုင္ခိုင္မာမာမရွိပဲ ျပႆနာျဖစ္မွ လိုက္ေျဖရွင္းရတဲ့ အင္အားစု (Reactive Force) ျဖစ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္၊ ျပႆနာေတြမျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မည့္ အင္အားစု (Preventive Force) မဟုတ္ပါ ။

က်ေနာ္တို႕ အားကိုးမိတဲ့၊ ျပည္သူလူထုက ေလးစားယံုၾကည္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီျပသနာနဲ႕ ပါတ္သက္ရင္ ေခါင္းေရွာင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ အစိုးရကိုပဲ အလြယ္တကူ အျပစ္ပံုခ်ျပီး သူတို႕နဲ႕ မဆိုင္သလို အေၾကာင္းျပၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီမေကာင္းဆိုးဝါးအင္အားစုၾကီးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႕ အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နဲ႕ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္စတဲ့ ဗဟိုအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တားဆီးေရး၊ မလိုအပ္တဲ့ ဥပေဒမ်ားကို မျပ႒န္းေရး၊ အႏိုင္႕အထက္ျပဳသူမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူနည္းစုကို အကာအကြယ္ေပးေရး စတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႕ သတိၱရွိရွိတာဝန္ယူရမွာ ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ျပည္သူလူထုကို သတိၱရွိရွိနဲ႕ လမ္းမွန္ညႊန္ျပ စည္းရုံးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမေကာင္းဆိုးဝါးအင္အားစုၾကီးကို ရင္ဆိုင္ဆန္႕က်င္ရမည့္အစား ေၾကာက္ရြံ႕ျပီး အလိုလိုက္ အၾကိဳက္ေဆာင္ေနမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြ၊ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈေတြပိုမ်ားျပီး ဘာသာေရးက ႏိုင္ငံေရးကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ အေမွာင္ေခတ္ၾကီးတစ္ခုဆီကို ေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္မယ္။

ေလးစားစြာ၊

ေအာင္ဒင္
ေမလ ၉၊ ၂၀၁၄