ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ - အခမဲ့ပညာေရးစနစ္

အခမဲ့ပညာေရးစနစ္
ကာတြန္း လုိင္လုဏ္
ေမ ၃၁၊ ၂၀၁၄