ကာတြန္း ဘီရုမွာ - နာဂစ္မဲ

 နာဂစ္မဲ
ကာတြန္း ဘီရုမွာ 
ေမ ၃၊ ၂၀၁၄

ကာတြန္း ဘီရုမာ၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ကာတြန္းျဖစ္ပါသည္။