ကာတြန္းေစာငို - ဟိုတုန္းကလား၊ အခုလား၊ ေနာင္အတြက္လား ... အပစ္ရပ္ေရးဆိုတာ

 
ကာတြန္းေစာငို - ဟိုတုန္းကလား၊ အခုလား၊ ေနာင္အတြက္လား ... အပစ္ရပ္ေရးဆိုတာ
ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၄