ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (အကယ္ဒမစ္ဂ်ာနယ္) Rain Checkကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (အကယ္ဒမစ္ဂ်ာနယ္)
Rain Check
ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၄