ကာတြန္း ဆလိုင္းစြမ္းပီ - ပါးစပ္က အ၀င္ပဲရွိတယ္

 
ကာတြန္း ဆလိုင္းစြမ္းပီ - ပါးစပ္က အ၀င္ပဲရွိတယ္
ဇြန္ ၁၉၊ ၂၀၁၄