ေမာင္နီမြန္ - ေမႊးပ်ံ႕ေစသား

ေ မႊ း ပ်ံ႕ ေ စ သ ာ း
ေမာင္နီမြန္
ဇြန္ ၄၊ ၂၀၁၄

 
ေလထဲမွာသတင္းႏွစ္ပုဒ္
အုပ္ဖြဲ႕ပ်ံသန္း ။

တခ်ိဳ႕က
ဒုံးပ်ံထိပ္ဖူး
ျႏဴကလီယားတပ္ဆင္ဖို႔ ။

တခ်ဳိ႕က
လူ႔သမဂၢမွာ
အသုံးလုံးခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ ။       ။
 
 ေမာင္နီမြန္
၂၁ ေမ ၂၀၁၄