ကာတြန္းေစာငို - လႊတ္ေတာ္မွာ ဆုံၾကမယ္

 
ကာတြန္းေစာငို - လႊတ္ေတာ္မွာ ဆုံၾကမယ္
ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၄