ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ - ဆလုိင္း ကုိတင္ေမာင္ဦး

ဆလုိင္း ကုိတင္ေမာင္ဦး
ကာတြန္း လုိင္လုဏ္
ဇြန္ ၂၆၊ ၂၀၁၄