ေအာင္လြန္းၿမိဳင္၊ရန္လင္းေအာင္ - ေ ရႊ ျပ ည္ ႀကီ း

 ေ ရႊ ျပ ည္ ႀကီ း
ေအာင္လြန္းၿမိဳင္၊ရန္လင္းေအာင္၊ ဇြန္ ၁၅၊ ၂၀၁၄

သမိုင္းဟာ
ေသြးနဲ႔ရက္ၾကပ္ေန
ကိုယ္႔ေမြးေန႔ကိုယ္
ေမ႔လို႔  ။       ။