ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းထြက္လာၿပီ (ဓာတ္ပုံသတင္း)

ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းထြက္လာၿပီ (ဓာတ္ပုံသတင္း)
ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၄
 
တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပဲြေျဖဆုိထားသူမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ စားေမးပဲြေအာင္စာရင္း ယေန႔နံနက္ ထြက္ရိွ လာသည္။ စာရင္းတြင္ အမည္ပါ၀င္ျခင္း၊ ဂုဏ္ထူးထြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသူမ်ားရိွသက့ဲသုိ႔ စာရင္းတြင္ အမည္မပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ မေပ်ာ္ႏုိင္ၾကသူမ်ားလည္း ရိွသည္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တေနရာတြင္ ေတြ႔ခ့ဲရသည္။

ဓာတ္ပုံမ်ား - ဟန္သစ္ႏုိင္