ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ - စစ္ ႏွင့္ ေတာ

စစ္ ႏွင့္ ေတာ
ကာတြန္း လုိင္လုဏ္
ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၄