ကာတြန္း ေစာငိုု - ေငြ ၂ ေထာင္ တဲ့ ဘာစားျပီး ေျပာတာလဲကာတြန္း ေစာငိုု - ေငြ ၂ ေထာင္ တဲ့ ဘာစားျပီး ေျပာတာလဲ
ဇြန္ ၄၊ ၂၀၁၄