ေအာင္ဒင္ - အပိုင္း (၆၉) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အာဏာသက္ေရာက္မႈ

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂၀၄၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၂၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၉)

ေအာင္ဒင္၊ ဇူလိုင္ ၁၇၊ ၂၀၁၄

အပိုင္း (၆၉) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အာဏာသက္ေရာက္မႈ

#က်ဴးေက်ာ္အာဏာသက္ေရာက္မႈ

ျပီးခဲ့တဲ့အပါတ္က လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အစိုးရ အျပိဳင္အဆိုင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ဖို႕ ေကာ္မီတီေတြဖြဲ႕ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ျပိဳင္ဆိုင္မႈကိုၾကည့္ျပီး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ အတိုင္းအတာကိုေက်ာ္လြန္ျပီး အာဏာခ်ဲ႕ထြင္ေနၾကတာ၊ တနည္းအားျဖင့္ ဩဇာအာဏာက်ဴးေက်ာ္သူေတြျဖစ္ေနၾကတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္တဲ့ ေျမေပၚမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အိမ္ေဆာက္ေနထိုင္သူေတြကို က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြလို႕ ေခၚၾကပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိတဲ့ေနရာမွာ ဩဇာအာဏာသက္ေရာက္ဖို႕ ၾကိဳးစားတာကိုေတာ့ က်ဴးေက်ာ္ အာဏာသက္ေရာက္သူမ်ားလို႕ ေခၚရမယ္ထင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကေန ေကာ့မႉးျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ "ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မီတီ" ကို ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိျပီျဖစ္တဲ့ "ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး" ကို ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ားနဲ႕ ျပင္ဆင္မြမ္းမံဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေကာင္းမြန္ေပမည့္ ဒီကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၁၁)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွာ "ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ၏ ခက္မသုံးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႕ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ပိုင္းျခားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႕ျပဳသည္" ဆိုျပီး ျပ႒န္းထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ့  အဓိကအာဏာနဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္က "ဥပေဒျပဳေရး၊ မလိုအပ္တဲ့ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရး၊ ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႕ အစိုးရက ဥပေဒနဲ႕အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊မရွိ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးေရး" ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးဟာ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာနရဲ့  လက္ေအာက္မွာရွိျပီး ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကိုင္တြယ္ထားတဲ့ အစိုးရရဲ့  တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးအတြက္ ေကာ္မီတီဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္တာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီက ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြရဖို႕ အလႉခံေနခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးရဲ့ အခ်ိဳ႕အေဆာက္အဦမ်ားဟာ အခ်ိန္မေရြး ျပိဳက်ႏိုင္တာမို႕ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးကိစၥမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြနဲ႕  အခ်ိန္မီျပဳျပင္ဖို႕ ဆိုျပီး ဒုသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ "ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္မြမ္းမံျပင္ဆင္ေရးေကာ္မီတီ" ကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားနဲ႕ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး ျပင္ဆင္ေရးဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့  တာဝန္ဟုတ္မဟုတ္ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၁၇)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွာ "ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းသည္" လို႕ ျပ႒န္းထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာ တည္ရွိတာမို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရရဲ့  အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာေအာက္မွာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေကာ္မီတီဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္တာဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရရဲ့  အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရာ ေရာက္ပါတယ္။
အစိုးရဖြဲ႕စည္းတဲ့ ေကာ္မီတီမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကို အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္နဲ႕ ထည့္ထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီမွာလည္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးရဲ့  လက္ရွိေဆး႐ံုအုပ္ၾကီးနဲ႕ ယခင္ေဆး႐ံုအုပ္ၾကီးမ်ား၊ က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာနက အရာရွိမ်ားပါဝင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမည့္ ျဖစ္သင့္တာက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို သတ္မွတ္ျပ႒န္းထားတဲ့အတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရက ဦးေဆာင္ျပီး ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးကို တာဝန္ခံျပင္ဆင္မြမ္းမံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ေတြ႕မွာေတာ႔ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ေကာ္မီတီေတြဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတာဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုစလုံးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရရဲ့  အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

#တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ

ဘယ္သူေတြကပဲ လုပ္လုပ္၊ ေကာင္းတာလုပ္တာ ဘာျပသနာရွိသလဲလို႕ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိပါတယ္။ ျပသနာရွိပါတယ္။ တာဝန္ယူရမည့္အဖြဲ႕အစည္းက တာဝန္မယူပဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ တာဝန္ယူခြင့္မရွိပဲ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တာဝန္ယူၾကတဲ့အခါ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံရာမွာ ဘယ္သူက ဘယ္လို တာဝန္ခံမလဲ။ ေအာင္ျမင္မႈမွာ အေဖမ်ားစြာရွိေပမည့္ အေရးနိမ့္မႈကေတာ့ မိဘမဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စကားရွိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဂုဏ္ယူျပီး လက္ခေမာင္းခတ္ၾကမည့္သူေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ မေအာင္ျမင္ရင္ျဖင့္ ဘယ္သူကမွ လက္ညိႈးထိုးမခံပဲ ကိုယ္နဲ႕မသက္ဆိုင္သလို ေရွာင္တိမ္းသြားၾကပါလိမ့္မယ္။ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြါးနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈနဲ႕ တာဝန္ခံမႈေတြရွိဖို႕ အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္။

ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္က ေကာ္မီတီဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ။ ဒီကေန႕အထိ ျပည္တြင္းျပည္ပက အကူအညီေတြ ဘယ္ေလာက္ရတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ရဖို႕ရွိတယ္၊ ဘာေတြသုံးစြဲထားတယ္ဆိုတာကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိပါ။ အစိုးရက ေကာ္မီတီဖြဲ႕တာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၈) ရက္ေန႕မွာပါ။ အစိုးရေကာ္မီတီက ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြနဲ႕ေရာ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစတနာရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အလႉေငြမ်ားျဖင့္ေရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အစိုးရေကာ္မီတီကလည္း ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာက ဘယ္ေလာက္ခြဲေဝရရွိတယ္၊ အလႉေငြဘယ္ေလာက္ရရွိတယ္ဆိုတာကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႕လိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေဆး႐ံုၾကီးျပဳျပင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကို ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ေပးရတယ္၊ ဘာေတြသုံးစြဲျပီးျပီဆိုတာေတြလည္း အမ်ားသိဖို႕လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီလုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုလုံးရဲ့ စီမံကိန္း၊ ခန္႕မွန္းကုန္က်စားရိတ္၊ လက္ခံရရွိေငြ၊ သုံးစြဲမႈ၊ ျပီးစီးမည့္အခ်ိန္ကာလ၊ စတာေတြကို အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီ ႏွစ္ရပ္စလုံးက အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိေသးပါ။ ျပီးေတာ့ ဒီေကာ္မီတီႏွစ္ခု ဘယ္လို တာဝန္ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ၾကမလဲဆိုတာကိုလည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ 

#တာဝန္ယူ၍ တာဝန္မေက်တဲ့ အခါ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရရဲ့  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာ ဒါ ပထမဆုံးအၾကိမ္မဟုတ္ပါ။ ေရွ႕မွာလည္း အလားတူ စြက္ဖက္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာတစ္ခု တင္ျပပါ့မယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႕စြဲနဲ႕ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၃/၂၀၁၄) ကို ထုတ္ျပန္ျပီး "ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ရန္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မီတီ" ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဇာ္သန္းသင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္၏ အေရွ႕ျခမ္းတြင္တည္ရွိေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားမွာ မိုးတြင္းကာလတြင္ ေရစီးေရလာမေကာင္းသျဖင့္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတဲ့  အဲဒီေကာ္မီတီမွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးစိုးတင့္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး႒ာန ဒုဝန္ၾကီး ဦးခင္ေဇာ္၊ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး႒ာန ဒုဝန္ၾကီး ဦးျမင့္ေဇာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္စိုး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မီတီက အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္စိုးနဲ႕ (ေရ/သန္႕) ႒ာနမႉး ဦးျမင့္ဦး၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီး႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္ျမင့္လိႈင္၊ ျမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီး႒ာန ဒုညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚစန္းစန္းေအးတို႕ ပါဝင္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ဒုတိယ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းေဖက အတြင္းေရးမႉး၊ ဒုအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ (ေရ/သန္႕) ဦးေအးကိုနဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာမႉးၾကီး ဦးျမင့္ေဇာ္တို႕က တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

တခါ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႕မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၁၉/၂၀၁၄) ကို ထုတ္ျပန္ျပီး "ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ရန္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မီတီ" မွာ အဖြဲ႕ဝင္ (၄) ေယာက္ ထပ္ျဖည့္တာဝန္ေပးပါတယ္။ ထပ္တိုးလာသူေတြက ျမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီး႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းေအာင္၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး႒ာန ဒုညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုဦး၊ ျမန္မာဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးျမသန္းတို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေကာ္မီတီရဲ့  အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မီတီက ႒ာနမႉး (ေရ/သန္႕) ဦးျမင့္ဦးရဲ့ေနရာမွာ ႒ာနမႉး (လမ္း/တံတား) ဦးတင္ေမာင္ၾကည္ကို အစားထိုးပါတယ္။

ေကာ္မတီရဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ (၇) ခုကို အက်ဥ္းရုံးေဖာ္ျပရရင္ (၁) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္၏ အေရွ႕ျခမ္းတြင္တည္ရွိေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မိုးတြင္းကာလ ေရစီးေရလာမေကာင္းသျဖင့္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္၊ (၂) လုပ္ငန္းမ်ားအား မိုးမက်မီကာလအတြင္း အျပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ (၃) လိုအပ္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္တိုင္းတာေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၄) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကုန္က်မည့္ခန္႕မွန္းေခ်ေငြစာရင္းမ်ားေရးဆြဲျပီး ကုန္က်ေငြကို တင္ျပေတာင္းခံရန္၊ (၅) ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၆) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တိုးတက္မႈမ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျပီး သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႕ အဆင့္ဆင့္တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ (၇) အခက္အခဲရွိပါက တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရသို႕ တင္ျပျပီး ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေနရတာက တာဝန္ခံမႈနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ခိုင္ခိုင္မာမာေထာက္ျပခ်င္လို႕ပါ။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း မိုးတြင္းကာလမွာ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရရဲ့  တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမွာ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းမရွိဘူးလို႕ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ယူဆသလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ အထက္မွာတင္ျပခဲ့သလို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရရဲ့  အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို စြက္ဖက္ျပီး "ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ရန္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ" ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဒုတိယဝန္ၾကီး (၃) ေယာက္၊ အစိုးရဦးစီး႒ာနနဲ႕  လုပ္ငန္းမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရနဲ႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္တယ္ဆိုေပမည့္ ဒီေကာ္မတီဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ေကာ္မတီျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရက ဦးေဆာင္ခြင့္မရွိပါ။

ဒီေကာ္မတီကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားမွာ မိုးတြင္းကာလ ေရစီးေရလာမေကာင္းလို႕ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္တာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဖို႕ ဆိုတဲ့  အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ မိုးမက်ခင္မွာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျပီးစီးရမယ္လို႕ အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးထားလို႕ ဇြန္လ မိုးမက်ခင္အထိ ေကာ္မတီအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ (၄) လေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ပါသလား။ ဇြန္လ ပထမပါတ္ မိုးဦးက်ခ်ိန္ကစလို႕ သည္းသည္းထန္ထန္ရြာတဲ့ မိုးေရေတြေအာက္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီး ေရျမဳတ္ေနပါတယ္။ ကားလမ္းေတြေပၚမွာ ေရျပည့္ေရလွ်ံျပီး တိုက္ခန္းေတြ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ရုံးေတြထဲ ေရဝင္ပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ ပိတ္ၾကရပါတယ္။ ကားေတြမေမာင္းႏိုင္လို႕ အလုပ္႐ံု၊ စက္႐ံုအခ်ိဳ႕ အလုပ္ပိတ္ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ မိုးတိတ္ျပီးတာေတာင္မွ ေရျပန္မက်ပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ထဲမွာပါဝင္တဲ့ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ဒဂုန္ျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဒဂုန္ျမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဒဂုန္ျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း၊ဒဂုန္ျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း၊ လိႈင္သာယာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈဒဏ္ကို အဆိုးဝါးဆုံးခံစားၾကရပါတယ္။ ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္ရွိပါသလဲ။

မိုးေရေတြရဲ့  ေအာက္မွာ လမ္းေတြေပၚမွာ ေရၾကီးေရလွ်ံလို႕၊ ေရေျမာင္းေတြ ပိတ္ဆို႕လို႕၊ ကားေတြမေမာင္းႏိုင္လို႕၊ ေက်ာင္းေတြပိတ္ရလို႕ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးအဆင္မျပျဖစ္ၾကရတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမွာ တာဝန္ရွိသလား။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွာ တာဝန္ရွိသလား။ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ အစိုးရႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးက သူတို႕နဲ႕ မသက္ဆိုင္သလို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကဆဲ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကသာ လူထုရဲ့  မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီး ေရၾကီးေရလွ်ံေနတဲ့ ကိစၥနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ေမးခြန္းထုတ္တာ မၾကားရပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရကို ေမးခြန္းထုတ္တာလည္း မၾကားရပါ။

#ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ ယူၾကပါ၊ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ ေက်ၾကပါ

အရင္တုံးကလို ဗဟိုအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းက အာဏာအားလုံးကို သိမ္းၾကဳံးခ်ဳပ္ကိုင္ျပီး အထက္မွ ေအာက္သို႕ အဆင့္ဆင့္အမိန္႕ေပးစနစ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ မရွိေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသုံးရပ္ကို လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႕အၾကား ခြဲေဝေပးထားတာမို႕ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ယူ၊ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ျပီး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းၾကရမွာပါ။ အလားတူပဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကေန တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ ျပည္နယ္မ်ားအဆင့္ကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြ ခြဲေဝေပးထားတာမို႕ ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအေနနဲ႕ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ယူ၊ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ၾကရမွာပါ။ ကိုယ့္တာဝန္မဟုတ္တဲ့ ေနရာမွာ က်ဴးေက်ာ္အာဏာသက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ျပသနာေတြ ေပၚေပါက္တတ္ျပီး ေနာက္ဆုံး နစ္နာၾကရသူေတြကေတာ့ သာမာန္ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေအာင္ဒင္
ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၄