ေဆာင္းလူ - ငါ ... အေကာင္

ငါ ... အေကာင္
 ေဆာင္းလူ၊ ဇူလုိင္ ၁၁၊ ၂၀၁၄


ဟုိတေခတ္
ေတာ္လွန္ၾကတယ္ဆုိတုန္းက
သူပုန္ႀကီးေတြရဲ႕
လက္တုိလက္ေတာင္း အခုိင္းရတဲ့ေကာင္ ...။

အခု
ေတာ္လွန္ေခတ္ကုန္
 ျပန္ေပါင္းထုတ္ကုန္ၾကျပန္ေလေတာ့
မိေ၀း ဖေ၀းနဲ႔
အိမ္မဲ့ ယာမဲ့ေကာင္ ...။

ဒါ့ေၾကာင့္ေျပာတယ္ ...
အိမ္မဲ့ ယာမဲ့ေပမယ့္

ဒါ့ေၾကာင့္ ေျပာတယ္ ....
စာမတတ္ ေပမတတ္ေပမယ့္ ..

ငါ ... အေကာင္ပါလုိ႔ ...။