ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေမြးစားသားတဦးအေၾကာင္း

 
ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေမြးစားသားတဦးအေၾကာင္း
ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၄