ဂရပ္ဖစ္ကိုမ်ဴိး - ၁၉ ဇူလိုင္ မေမ့ႏိုင္


ဂရပ္ဖစ္ကိုမ်ဴိး - ၁၉ ဇူလိုင္ မေမ့ႏိုင္
ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၄