ဇာနီၾကီး - အိမ္ျခံေျမေစ်းၾကီးေနျခင္းမွ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာႏွင့္ ေမတၱာျဖင့္ေပးကမ္းျခင္းမ်ားဇာနီၾကီး - အိမ္ျခံေျမေစ်းၾကီးေနျခင္းမွ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာႏွင့္ ေမတၱာျဖင့္ေပးကမ္းျခင္းမ်ား
ဇူလိုင္ ၂၄၊ ၂၀၁၄

 ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီရန္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ကင္းရန္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ား ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ား အေျခခ်ရန္ အိမ္ျခံေျမ ငွားခေစ်းႏႈန္း ၾကီးလွသျဖင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၏ အိမ္ျခံေျမမ်ားကို တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၉သိန္း၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀သန္းေပးျပီး၊ ငွားၾကသည္ဟု သိရသည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါးစပ္အက်ယ္ၾကီး ဟထားေသာ ခရိုနီ၊စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းျပီး ထိုကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အလြန္အရု့ပ္ဆိုးလွေပသည္။ စိတ္ေစတနာေကာင္းရွိေသာ လက္ရွိအစိုးရမင္းမ်ားက ျပဳျပင္ႏိုင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတည္းရရွိေသာ၊ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာ ၁၀သန္း ဆိုသည္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ျမန္မာမ်ားအတြက္
၁။ ျမန္မာအိမ္ေထာင္စု တစ္စု တစ္ေန႕ က်ပ္၂၀၀၀ (ႏွစ္ေဒၚလာ)ျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက။ ျမန္မာဆင္းရဲသား ၅ေသာင္းခြဲကို တစ္ႏွစ္ ထမင္းေၾကြးထားႏိုင္ပါသည္။ (သို႕မဟုတ္)
၂။ ေတာင္သူလယ္သမား တစ္ဦးကို မ်ိဳးစပါးေခ်းေငြ က်ပ္၃သိန္းစီ ထုတ္ေပးပါက  ေတာင္သူလယ္သမားေပါင္း ၃ေသာင္းကို ေငြေခ်းေပးႏိုင္ပါသည္။ (သို႕မဟုတ္)
၃။ ဆင္းရဲသား၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေစ်းေရာင္းစားေနသူမ်ားကို တစ္ေန႕လွ်င္ က်ပ္၃ေသာာင္းစီ အေသးစားေငြေခ်းေပးပါက၊ အိမ္ရွင္မေပါင္း ၃သိန္း၏ အလုပ္ကိုင္ကို မတည္ေပးႏိုင္ပါသည္။


တစ္ႏိုင္ငံလံုး သိပါသည္။ ေငြ-အာဏာရွင္ လက္ဝယ္ရွိသူမ်ားက အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းကို ႏိုင္ငံျခားမွ ဝိသမရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းျပီး၊ ေငြမဲမ်ားျဖင့္၊ ေစ်းျမွင့္တင္ပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူ သယံဇာတ ေရာင္းရေငြမ်ားကိုလည္း EITI အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိစြာ အခြန္ေကာက္၊ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ ေမ််ာ္လင့္သည္။

တန္ဘိုးနည္းအိမ္ယာ သိန္း၁၂၀ သတင္း


ယခုအခါ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို က်ပ္သိန္း၁၂၀ ျဖင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးရန္ အစိုးရလုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ေလွ်ာ္ကန္လွပါသည္။ သာမန္ တစ္လ က်ပ္တစ္သိန္းလစာရေသာ အေျခခံဝန္ထမ္းမွာ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ ဝယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္သာ ဝန္ထမ္းမ်ား စားဝတ္ေနေရး၊ ေျဖရွင္းေနရသည္ကို လူတိုင္းသိပါသည္။ ထို သိန္း၁၂၀ တိုက္ခန္းမ်ားမွာလဲ ဆင္ပါးစပ္၊ ႏွမ္းပက္သလို ၾကားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တကယ္ ေျမမပါေသာ၊ တိုက္ခန္းေစ်းကို  အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေစ်းႏႈန္းအတိုင္း၊ သိန္း၁၀၀ေအာက္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္မွာ
၁။ ေဆာက္လုပ္ေရး ပါမစ္၊လိုင္စင္အတြက္ အဂတိမရွိ၊ လြယ္ကူစြာထုတ္ေပးရန္
၂။ အစုိးရအိုးအိမ္ဌာနကို စင္ကာပူ HDB ဌာနကဲ့သို႕၊ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္း၊ ေဆာက္လုပ္ရန္
၃။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား ၁၀ႏွစ္အတြင္းမေရာင္းပါ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေျမကြက္ေရာင္းခ်ေပးရန္ .. 
 

စင္ကာပူ ကြန္ဒိုေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္တြင္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒို၊ ရံုးခန္းမ်ား အျမန္ဆံုးေဆာက္ေနၾကသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာကြန္ဒို ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အံ့ဘြယ္ေစ်းၾကီးလြန္းလွသည္။ ဝယ္သူမ်ားကလဲ ဝယ္ႏို္င္ၾကသည္။ ေငြေပါသူမ်ား ထားစရာေနရာမရွိ ျဖစ္ေနသလား မသိပါ။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာ ေဆာက္လုပ္ေရး

က်ႏု္ပ္ကဲ့သို လူပိန္းပင္လွ်င္ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏႈန္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေစ်းျဖစ္သြားရန္ စဥ္းစားတတ္ေပသည္။ အစိုးရမင္းမ်ားမွာ ဦးေႏွာက္အလြန္ေကာင္းသျဖင့္ က်ႏု္ပ္ထက္ ၁၀ ပိုသိမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႕သိေသာ အရာမွာ မည္သည့္နည္းျဖင့္ အိမ္ျခံေျမ၊ ဂရံမ်ား ရရွိႏုိင္မည္နည္း၊ မိမိရရွိထားေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ားကို မည္ကဲ့သို႕ေစ်းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္နည္း။ ငွားရမ္းႏိုင္မည္နည္း... ဟူေသာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေရးကိုသာ စဥ္းစားေနသျဖင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိုဂ်က္မ်ားမွာ အလြန္ေႏွးေကြးေသာ ဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၱယားအတိုင္း တေရြ႕ေရြ႕သာ ေရြ႕ေနသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံခရီးစဥ္မွာ ၃ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ျပီး၊ သူတို႕ယူႏိုင္သမွ် ဥစၥာပစၥည္းမ်ားလည္း ယူျပီးေလျပီး။ စားဝါး၊ လုပ္စားေနျခင္းမ်ားကို ရပ္လိုက္ဖို႕ သင့္ေနျပီ ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စရိတ္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ အဆမတန္ (၂ဆခန္႕) ေစ်းၾကီးေနျခင္းသည္ ျပသနာၾကီးျဖစ္သည္။ ဘိလပ္ေျမ၊ သံေခ်ာင္း။ အုတ္၊ သဲ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ အလြန္ေစ်းၾကီးေနျခင္းမွာ ေငြ-အာဏာပိုင္မ်ားက လိုင္စင္၊ပါမစ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို အခြန္မဲ့ တင္သြင္းခြင့္ ေပးလိုက္ပါက၊ သံ၊ သြတ္၊ ဘိလပ္ေျမ၊ အုတ္သဲေက်ာက္ အားလံုး၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ေစ်းႏႈန္းသို႕ ေရာက္သြားပါမည္။ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္တို႕တြင္ အလြန္ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳေသာ၊ တရုပ္ျဖစ္ပစၥည္းမ်ားထက္ အရည္ေသြးျမင့္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေစ်းခ်ိဳစြာ ရႏို္င္ပါသည္။ ေရေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ ဖြင့္ေပးလိုက္ပါက ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေစ်းခ်ိဳလာမည္ျဖစ္သည္။
၂။ လုပ္အားခမွာ ျမန္မာလုပ္အားခသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ၂ဆခန္႕ နည္းေနပါသည္။ ကိစၥမရွိပါ။ လုုပ္အားခ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မကြာေတာ့လွ်င္ ထိုင္း၊ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားအားလံုး ျမန္မာျပည္သို႕ ျပန္လာၾကမည္။ ပန္ရံ၊ လက္သမား ရွားပါးမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။
၃။ ေနာက္ဆံုး တန္ဖိုးနည္းအိမ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေျမေနရာ၊ ျမိဳ႕တိုင္း၊ ရြာတိုင္းတြင္ အလြန္ေပါမ်ားလွေသာ ေျမလြတ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ဌာနဆို္င္ရာမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လိုအပ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပျပီး၊ သိမ္းယူထားသည္မွာ ျမိဳ႕တြင္း၊ ျမိဳ႕ျပင္၊ ေတာရြာ၊ ေတာင္တန္းမက်န္ အားလံုး ေရာင္းစား၊ ငွားစား လုပ္ျပီး၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဝင္ေငြထဲသို႕ ထည့္လိုက္သည္။ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ေျမေရာင္း၊ ေျမငွား၊ ေျမဂရံအသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ရပ္တန္းက ရပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႕ ငွားရမ္း၊ ေရာင္းခ်ေသာ အိမ္ေျမျခံ၊ စက္ရံုေျမ အားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရပါမည္။

သို႕ရာတြင္ အထက္ပါ အခ်က္ ၃ခ်က္ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ လုပ္မရႏိုင္ပါ။ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြ-အာဏာရွင္မ်ားက သူတို႕လက္ထဲေရာက္ေနေသာ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏႈန္းကို ေစ်းတက္ေအာင္သာ ဆန္႕က်င္ဖက္ လုပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အေရးယူ၊ ေထာင္ခ်လိုက္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

 ေမတၱာျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ေပးကမ္းျခင္း

အိမ္ျခံေျမ ေအးဂ်င့္ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္သည္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္စာ အခြန္ေကာက္ေတာ့သည္။ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားမွာ ေစ်းၾကီးလြန္း၊ အခြန္ဝန္ထမ္္းမ်ား၊ လိုင္စင္ပါမစ္မ်ား၊ ရႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ထားသျဖင့္ သာမန္လူမ်ား ေအးဂ်င့္ကိုသာ အားကိုးရေတာ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲ တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ကို အခြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား မည္ကဲ့သို႕ပင္ တိုးျမွင့္ပါေစ၊ ရာျဖတ္ႏွင့္အခြန္အဖြဲ႕တို႕ကို ေအးဂ်င့္၊ အိမ္ေရာင္း/အဝယ္သမားမ်ားက ၂ပတ္အတြင္း စာခ်ဳပ္ျပီးေအာင္ ေငြကုန္ခံ၊ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ေျမဂရန္ပါေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား ေရာင္းဝယ္ပါက ေစ်းအလြန္ၾကီးေသာေၾကာင့္ ဥပေဒကလည္း က်ပ္တည္းလာသျဖင့္၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ ရာျဖတ္၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ကို တစ္လအတြင္း အျမန္ျပီးစီးရန္ ဝယ္သူ / ေရာင္းသူမ်ားက ေငြကုန္ခံျပီး လုပ္ရျပန္သည္။ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအဝယ္ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ၾကီးလွသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ အေရာင္းအဝယ္ ဥပေဒမ်ားက သိပ္မက်ပ္တည္းလွပါ။ သို႕ေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အိမ္ျခံေျမေစ်းမွာ အဆမတန္ ေျမာက္ကား ေနပါေတာ့သည္။

ယခုလ ေနာက္ဆံုး ဥပေဒတစ္ခု ထြက္လာသည္။ အိမ္ျခံေျမမ်ားကို ေမတၱာလက္ေဆာင္ အျဖစ္ေပးပါက ၅%သာ အခြန္ေဆာင္ရသည္ဟု ဥပေဒက ဆိုသည္။ ဤအတိုင္းသာ ဆိုလွ်င္ အဂတိလိုက္စားသူမ်ားသည္ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအဝယ္ကို ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးသည့္ နည္းျဖင့္ လုပ္စားသူ ပိုမိုမ်ားျပားေစရန္ လမ္းခင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေမတၱာျဖင့္ ေပးကမ္းျခင္း လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္မရပါ။ ေသတမ္းစာျဖစ္ေစ၊ ေမာင္ႏွမ၊ မိသားစုမ်ား အေမြကိစၥျဖစ္ေစ.. အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိမွာ ေမတၱာျဖင့္ ေပးကမ္းႏိုင္သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာေတြ ျဖစ္ေနသလဲ ဥာဏ္မမွိေတာ့ပါ။
လက္ေဆာင္ က်ပ္၃သိန္းအထိ ေပးႏိုင္သည္ ဟု ဥပေဒထုတ္ေသာအခါ ရယ္စရာျဖစ္သြားသည္။ ၃သိန္း အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးလွ်င္ရသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ယခုလည္း အၾကီးတန္း အဂတိလိုက္စားသူမ်ားအတြက္ အိမ္ျခံေျမမ်ားကို ေမတၱာလက္ေဆာင္ ေပးနည္းသည္၊ ေရပန္းစားေနပံုရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ အေသးအဖြဲမ်ားမွာ တားဆီးရန္မလြယ္ပါ။ သို႕ေသာ္ အၾကီးစားမ်ားကို တားဆီး၊ အေရးယူဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီး ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါ ဇယားေလးကိုေတြ႕သျဖင့္ သေဘာက်မိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာနဆိုင္ရာရံုးခန္းမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္သည္။ ျပည္သူမ်ား အလြန္ဆင္းရဲမြဲေတေနသည္ကို လူၾကီးမ်ားသိရွိ စာနာရန္လိုသည္။


အဂတိတားဆီးရန္ အေရးယူျခင္းနည္းလမ္းသာ

အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိုဂ်က္မ်ားမွာ ေငြယိုေပါက္မ်ားကို ပိတ္ႏိုင္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ အၾကီးတန္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ အေရးယူျခင္းနည္းလမ္းသာ ရွိပါေတာ့သည္။ သတိေပးျခင္းျဖင့္ အရာရွိၾကီးမ်ား အဂတိမလိုက္စားေတာ့ ေသာ္လည္း၊ သူတို႕၏ တပည့္မ်ားက အဂတိလုိုက္စားေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ေျပာမရေသာ အဂတိ၊ လာဘ္စားသူကို အျမန္ဆံုးအေရးယူ ေထာင္က်ရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဂတိဥပေဒ၏ ေထာင္ဒဏ္မွာ ၅ႏွစ္ အျမင့္ဆံုးဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးပ်က္သံုးေစေနသာ သစ္မႈ၊ အ.ပ.က(၃) ကဲ့သို႕ ဥပေဒမ်ိဳးျဖင့္ ေထာင္အႏွစ္၂၀ အေရးယူရေပမည္။   လက္ရွိ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးတို႕အတြက္ ေဒၚလာ ဘီလွ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ ေငြမ်ား အကူညီေပးျခင္း၊ ေခ်းငွားျခင္းမ်ား လုပ္ေနၾကသည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ပင္လွ်င္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္္ ေပါင္းျပီး၊ အိမ္ျခံေျမ ငွားသည့္လုပ္ငန္းျဖင့္ အျမတ္ထုတ္သည္။ ျပည္သူမ်ားထံ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကူညီေငြ ၁၀% သာေရာက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ 

ထို ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္း ကူပံ့ေငြ အားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက စီမံခန္႕ခြဲသည္။ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စာရင္းစစ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ဂ်ပန္ JICA အဖြဲ႕မွာ အလြန္စနစ္က်စြာ စစ္ေဆးသည္ဟု သိရသည္။ အလားတူ အေမရိကန္ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲ႕လည္း ကုလသမဂၢအဖြဲမ်ားလို ဆိုးဝါးမလုပ္ၾကပါ။ သူတို႕ငွားရမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေငြကို မျဖဳန္တီး၊ အဂတိ နည္းသည္ဟု မွတ္ယူရေပမည္။ 

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္ မ်ားကိုေတာ့ က်ႏ္ုပ္မသိပါ။ ထို အင္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လစာပံုမွန္ျဖစ္သည္။ သူတို႕လည္း လူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခံရလွ်င္ ပါသြားမည္ျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ကိုင္ၾကျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မပြင့္မလင္း လုပ္ေနပါက မီဒီယာမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ေဖၚထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတြင္ ထိပ္တန္း၊ အစိုးရ အရာရွိၾကီးမ်ားသည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ သူတို႕၏ ရံုးခန္းတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား တစ္လ က်ပ္၅ေသာင္း၊ US$50 ရရန္ အဘယ္မွ် ရုန္းကန္ေနရသည္ကို ထို ေငြ-အာဏာရွင္ၾကီးမ်ား သိပါသည္။ သူတို႕၏ စာနာစိတ္ကို ေမ််ာ္လင့္သည္ထက္၊ ဝိသမ၊အဂတိလြန္ကဲသူကို အေရးယူျခင္းသာလွ်င္ ျမန္မာျပည္ကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွာ ကယ္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို လံုေလာက္ေသာ ေငြရရွိျပီးသူမ်ားမွာ သူတို႕ေငြမ်ားကို စိတ္ခ်ရေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ သယံဇာတလုပ္ငန္း၊ ေပၚလာေတာ့မည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ဝင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံျပီးေနာက္၊ အာဏာလဲ လႊတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ မေရာက္မီ္ အေရးယူမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ဝန္ၾကီးကို သိန္း၁၀၀ခန္႕ အဂတိလုပ္ၾကံမႈမ်ိဳး  ထပ္မံမေပၚသင့္ေတာ့ပါ။ သို႕မွသာ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခြန္ႏွင့္ပရိုဂ်တ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေငြေၾကးမ်ားကို စနစ္တက်၊ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေနရာရလာမည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ထိုအဓိကေနရာမ်ားမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏွစ္ကုန္လွ်င္ ေဘာနပ္စ္ ဆုေၾကးေငြ မ်ားစြာ ေပးဖို႕၊ အဂတိနည္းေသာ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားစြာကို ေမ််ာ္လင့္ေနပါသည္။ လူ႕ဘဝဆိုသည္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အသက္ရွင္ေနျခင္းပင္တည္း...။