ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - လူထုလႊတ္ေတာ္သာ လိုသည္၊ လူတစုလႊတ္ေတာ္ အလုိမရွိ


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - လူထုလႊတ္ေတာ္သာ လိုသည္၊ လူတစုလႊတ္ေတာ္ အလုိမရွိ
ဇူလိုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၄