ေမာင္စြမ္းရည္ - “ပန္းေျခြတဲ့ေလ”


ေမာင္စြမ္းရည္ - “ပန္းေျခြတဲ့ေလ”
ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၄


ပန္း မခူးရ
ခူးရင္ ေသဒဏ္
“ေရႊ” ပန္းၿခံမွာ
သံမႈိစဲြတဲ့ သင္ပုန္းႀကီး

ေလျပင္းခက္ေသာ္
ပြင့္ဖက္ ပြင့္ညွာ
က်ိဳးေၾက ရွာၿပီ
ေလမွာ စာတတ္ေခ်။

(၂၀၁၄ ေမ ၁၀)
သရုပ္ေဖာ္ ေအာင္ထက္