ပန္းခ်ီသန္းေဌးေမာင္ - ေလးသုုံးေျခာက္ကိုု ျပင္မယ္ဆိုု ...


ပန္းခ်ီသန္းေဌးေမာင္ - ေလးသုုံးေျခာက္ကိုု ျပင္မယ္ဆိုု ... ဟိုုလိုုဒီလိုု လုုပ္လိုု႔ျဖစ္ဘူး
ဇူလိုုင္ ၁၃၊ ၂၀၁၄