ကာတြန္းေက်ာက္ေက်ာက္ - ေက်ာခ်မွ တပ္မေတာ္မွန္းသိ အဲေလ ...ကာတြန္းေက်ာက္ေက်ာက္ - ေက်ာခ်မွ တပ္မေတာ္မွန္းသိ အဲေလ ...
ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၁၄