ေအာင္ဒင္ - ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (၅) (မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇူလိုင္ ၂၂၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆/၁၇)

ေအာင္ဒင္ - ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး
အပိုင္း (၅)#အေရးအၾကီးဆုံးက တပ္မေတာ္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သူတို႕ရဲ့  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို စြန္႕လႊတ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲအေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ဖို႕မွာ အဓိအေရးၾကီးဆုံးလိုအပ္ခ်က္ (၂) ခ်က္က ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ (၂) အရပ္သားအစိုးရရဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေရးအၾကီးဆုံးက တပ္မေတာ္ရဲ့ သေဘာထားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးေရးကို သေဘာတူႏိုင္ပါ့မလား။ တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးကို သေဘာတူပါ့မလား။ တပ္မေတာ္က သေဘာမတူရင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ ဒါဆို ျပည္တြင္းစစ္မရပ္စဲႏိုင္ပါ။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ပါ။

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆိုရာမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက အဆိုျပဳတဲ့ "တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီးတို႕ ၾကိဳတင္ညွိႏိႈင္းသေဘာတူသတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိဳးက်စနစ္နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းဖို႕၊ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္မရွိေစရ၊ စစ္ဦးစီးမ်ားအဖြဲ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီး၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အခ်ိဳးက်ပါဝင္ေစျပီး ၎တို႕အထဲမွ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို တစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ အလွည့္က် ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ရမည္။"စတဲ့ အခ်က္ေတြကို သေဘာမတူ၊ လက္မခံႏိုင္ရင္ေတာင္မွ အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာေစာင့္သိတဲ့၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ပရန္က ကာကြယ္ဖို႕ စြမ္းရည္ျပည့္ဝတဲ့၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို အလြန္အကြၽံမျဖဳံးတီးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္မ်ိဳးကို က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးကိုကို (ကိုကို-စက္မႈတကၠသိုလ္) ထံ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးတစ္ဦးက အေၾကာင္းျပန္တဲ့ စာမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့  ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒ (၆) ခ်က္ကို ေဖာ္ျပျပီး "၁၃။ အဲဒီအခ်က္ (၆) ခ်က္ဟာ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာမွာ ပါဖို႕၊ မပါဖို႕ထက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါမွလည္း ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါအခ်က္ေတြကို လိုက္နာတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႕ ၎တို႕အက်ိဳးစီးပြါးဆုတ္ယုတ္မသြားသလို လက္မခံႏိုင္စရာမရွိတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကလည္း သူတို႕ကို အက်ပ္ကိုင္တာမဟုတ္သလို တပ္မေတာ္က လက္ေတြ႕ကိုယ္တိုင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္သေဘာထားမွန္ကန္ျပီး တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္တဲ့ ေကအန္ယူလို အဖြဲ႕မ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အားလုံးလက္ခံေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေစာဒကတက္စရာမရွိတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။" လို႕ ထပ္ဆင့္ရွင္းျပထားပါတယ္။

အထက္ပါ အရာရွိၾကီးရဲ့ ရွင္းျပခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့  ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒ (၆) ခ်က္ကို တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္က အျပည့္အဝလိုက္နာျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြလည္း လိုက္နာသင့္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ ရွင္းျပခ်က္အတိုင္း တပ္မေတာ္က ဒီမူ (၆) ခ်က္ကို အျပည့္အဝလိုက္နာမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ မူဝါဒ (က) အတိုင္း တပ္မေတာ္က "ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ အမွန္တကယ္ ဆနၵရွိတယ္" ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား လိုလားေတာင့္တတဲ့၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ရျခင္းရဲ့  အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို တပ္မေတာ္က လိုက္ေလ်ာသင့္ပါတယ္။ မူဝါဒ (စ) အတိုင္း တပ္မေတာ္ကလည္း "ဒို႕တာဝန္အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရမ်ားကို လက္ခံတယ္"ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့  အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို လက္ခံရမွာျဖစ္သလို တပ္မေတာ္ကို အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္က ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး သေဘာတူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

#စိတ္ကူးထဲက ဘဝနဲ႕ လက္ေတြ႕ဘဝ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အရွိတရား

စိတ္ကူးထဲက ဘဝနဲ႕ လက္ေတြ႕ဘဝ အင္မတန္ ကြာျခားတတ္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ အရွိတရားေတြကလည္း ေဝးကြာတတ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမွာလည္း အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္ရဲ့ သေဘာထားနဲ႕ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ကြာျခားလွပါတယ္။ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုခ်င္ပါတယ္ဆိုေပမည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားေတာင္းဆိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတြေပးဖို႕ အစိုးရမွာ အဆင္သင့္ရွိပံုမရပါ။ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ စြမ္းရည္ျပည့္တပ္မေတာ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို လက္ခံဖို႕ တပ္မေတာ္မွာ ဆနၵရွိပံုမရပါ။ အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္ရဲ့  ရည္ရြယ္ခ်က္က လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြကို အခြင့္အေရးနည္းနည္းပိုေပးျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေတြကို တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္တန္႕ဖို႕သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္က လက္ေတြ႕မွာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ တိုင္းရင္းသားေတြအဖို႕ သူတို႕လိုလားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ေတြ မရပဲနဲ႕ သူတို႕ရဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို စြန္႕လႊတ္မယ္မထင္ပါ။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္မွာလည္း ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုခ်င္ပါတယ္ဆိုေပမည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြကို မဖ်က္သိမ္းပဲ ကိုယ့္ေဒသမွာ ကိုယ္ပိုင္တပ္ဖြဲ႕နဲ႕ စစ္ဘုရင္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္မင္းမူခ်င္သူေတြ မ်ားလွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ရွိရမည့္ အေပးအယူမွ်တမႈ၊ ရင့္က်က္မႈ၊  ခိုင္မာမႈ၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းျငင္သာမႈ၊ စိတ္ရွည္ၾကံ့ခိုင္မႈေတြမရွိပဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးခ်ဲ႕ထြင္ခ်င္တဲ့၊ စစ္ေရးအာဏာပိုမိုထူေထာင္ခ်င္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္ရဲ့  အထူးအခြင့္အေရးေပးမႈေတြေၾကာင့္ စိတ္သေဘာထားေတြအထူးေပ်ာ့ေျပာင္းျပီး ရႏိုင္သေလာက္ကို လက္ခံလို႕အလြန္အကြၽံ ေျပလည္ခ်င္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လည္းအမ်ားၾကီးပါ။ ျမိဳ႕ၾကီးေတြကို ေလယဥ္ပ်ံနဲ႕သြား၊ ဟိုတယ္ၾကီးေတြမွာ တည္းခို၊ ခန္းမၾကီးေတြမွာ အစည္းအေဝးေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္က်င္းပ၊ ရန္ကုန္နဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ကို ေခါက္တုန္႕ေခါက္ျပန္သြားျပီး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ ထပ္ခါထပ္ခါေတြ႕ေနၾကသေလာက္ မိမိတို႕ရဲ့  သက္ဆိုင္ရာတပ္ဖြဲ႕မ်ားက တပ္စခန္းမ်ား၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားဆီ မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ကိုယ့္တပ္နဲ႕ကိုယ္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနျပီး ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မယံုၾကည္ေတာ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ အစိုးရနဲ႕ ေဆြးေႏြးဖို႕ဆိုျပီး နယ္စပ္ေဒသကေန ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကို တရားဝင္ ဝင္ေရာက္၊ ေဆြးေႏြးပြဲက တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ပဲၾကာျပီး ေနာက္ထပ္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အပါတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း အေပ်ာ္ခရီးထြက္ေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ရွိျပန္ပါတယ္။ အဲဒီခရီးေတြအတြက္ အသုံးစားရိတ္ရဖို႕ အစိုးရက ကားပါမစ္ေတြ ခ်ေပးေတာ့လည္း ဝမ္းသာအားရ လက္ခံၾကပါေသးတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တာနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္စားတာအၾကား ျခားထားတဲ့ စည္းက ပါးလွပါတယ္။

#ျပည္သူအမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကရမည့္အခ်ိန္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ့  အစိုးရသက္တမ္း သုံးႏွစ္ခြဲေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီး အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈသက္တမ္းလည္း သုံးႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ။ ဒီကေန႕အထိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးေနျပီး ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း အိမ္မျပန္ႏိုင္ၾကေသးပါ။ ေျမျမဳတ္မိုင္းေတြကိုလည္း မရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့အျပင္ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက တိုး၍တိုး၍ ျမဳတ္ႏွံေနၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းအလႉရွင္မ်ားရဲ့  ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားထံ ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းမႈဟာလည္း သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းသြားပါျပီ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟို႒ာနနဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕က ဟိုတယ္ၾကီးေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့၊ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ အစိုးရနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားရဲ့  ေဆြးေႏြးပြဲေတြအေပၚမွာလည္း ျပည္သူအမ်ားစုက ယံုၾကည္မႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္မႈ တစ္ေန႕တစ္ျခားနည္းပါးလာပါျပီ။ လက္ရွိအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားရဲ့  သေဘာထားနဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ အမွန္တကယ္ အျပီးအပိုင္ခ်ဳပ္ျငိမ္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း တေျဖးေျဖး ထင္ရွားလာပါျပီ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားတဲ့ လက္နက္မဲ့ ျပည္သူမ်ားက လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေအာင္ျမင္ေရး ဖိအားေပးၾကဖို႕ လိုအပ္ပါျပီ။ က်ေနာ္တို႕ တိုင္းျပည္ရဲ့  ကံၾကမၼာကို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ့  လက္ထဲမွာ အပ္ႏွံမထားႏိုင္ပါ။ လက္နက္မကိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အာဏာမရွိတဲ့ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ကို အဆိုးဝါးဆုံးခံစားေနၾကရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးစုေပါင္းလို႕ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ တန္းတူေဆြးေႏြးဘက္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ ေတာင္းဆိုသင့္ပါျပီ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္မရႏိုင္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတြရဲ့ သေဘာထားေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႕ လက္နက္မဲ့ျပည္သူေတြက လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြကို တခဲနက္ေတာင္းဆိုသင့္ပါျပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အျပီးတိုင္အဆုံးသတ္ေရးဟာ က်ေနာ္တို႕အားလုံးရဲ့  အေရးျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ဒင္
ဇူလိုင္ ၈၊ ၂၀၁၄ 


#အကိုးအကား၊

၁။ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟို႒ာန (Myanmar Peace Center) ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) Technical Team တို႕ ပူးတြဲျပဳစုေသာ "တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ဒုတိယမူၾကမ္း" (ေမ ၂၃၊ ၂၀၁၄)
၂။ တိုင္းရင္းသားကြန္ဖရင့္သို႕ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွ တင္သြင္းေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္စာတမ္း
၃။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီမိုကေရစီတူေဒး ၏ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း (ေမ ၄၊ ၂၀၁၄)
၄။ ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး၊ ပဉၥမေန႕ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း
(ဇူလိုင္ ၂၊ ၂၀၁၃)
၅။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာန ဖြဲ႕စည္းပံု
၆။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအစည္းအေဝးတြင္ "ဝ" ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ (ဧျပီ ၅၊ ၂၀၁၄)
၇။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ MPC ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အထူးေဒသ (၄) ၏ တင္ျပခ်က္ (ဧျပီ ၅၊ ၂၀၁၄)