အေမရိကန္ အလုုပ္လက္မဲ ့နံုုး ဆက္တိုုက္က်ဆင္း

အေမရိကန္ အလုုပ္လက္မဲ ့နံုုး ဆက္တိုုက္က်ဆင္း
ႏိုင္ငံတကာသတင္း ဘာသာျပန္၊ ဇူလိုုင္ ၅၊ ၂၀၁၄


အေမရိကန္နိုုင္ငံ ယခုုနစ္ June လအတြင္း  အလုုပ္အကိုုင္အသစ္ ၂၈၈ ၀၀၀ ေဖၚေဆာင္နိုုင္ခဲ့ပါသည္ ။  အလုုပ္လက္မဲ့နံုုးကိုု ၆.၁ % အထိ က်ဆင္းေစနိုုင္ခဲ့ပါသည္ ။

၂၀၀၈ - ၂၀၀၉ - မဟာစီးပြားေရးက်ဆင္္းတာ ျဖစ္အျပီး ၄ နစ္ ေလးလတာကာလ အတြင္း ပ်ွမ္းမွ် တစ္လလ်ွင္ အလုုပ္အကိုုင္အသစ္ ၂၃၁ ၀၀၀ ( ၂-သိန္း ၃-ေသာင္း) ေဖၚေဆာင္ေပးလာနိုုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္စီးပြားေရး သမိုုင္းတြင္  ပထမဦးဆံုုးအႀကိမ္အျဖစ္  အေမရိကန္နိုုင္ငံ Stock market မွ Dow Jones စေတာ့တန္ဖိုုးသည္ ၁၇၀၀၀- ကိန္းကိုု ေက်ာ္လြန္နိုုင္သူအျဖစ္  သမၼတအိုုဘားမားက  သမိုုင္းမွတ္တိုုင္  စိုုက္ထူနိုုင္ခဲ့ပါျပီ ။ ၁၇,၀၆၈.၂၆ အထိ တက္ခဲ့ပါသည္ ။

သိုု ့ေသာ္ေဆာက္လုု္ပေရး က႑ပ္တြင္ေတာ့ အလုုပ္အကိုုင္အသစ္ ၆၀၀၀ သာဖန္တီိးနိုုင္ခဲ့ပါသည္ ။ သိုု ့ေသာ္ ေဆာက္လုုပ္ေရး က႑လည္း အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနေႀကာင္း ေလ့လာသံုုးသပ္ခ်က္မ်ားက ျပလာေနပါျပီ ။

လက္ရွိတြင္  အလုုပ္အကိုုင္မရွိသူ အလုုပ္လက္မဲ့ ၉ .၄ သန္းရွိေနပါေသးသည္ ။

အေမရိကန္စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာလ်ွင္  အာရွစီးပြားေရး က အေမရိကန္အေပၚအေတာ္ကေလး တည္မွီေနသည့္အတြက္ အာရွေဒသအတြက္  နမိတ္ေကာင္းမ်ားကိုု စာဖတ္သူမ်ားဝမ္းသာဖိုု ့ မွ်ေဝလိုုက္ပါသည္ ။

4- July  Bangkok Post.