ေမာင္မွန္ကန္ (၀န္ထမ္းတဦး) - အာဆီယံဥကၠဌ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မတရားက်င့္


ေမာင္မွန္ကန္ (၀န္ထမ္းတဦး) - အာဆီယံဥကၠဌ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မတရားက်င့္
ဇူလိုုင္ ၂၁၊ ၂၀၁၄၊ (မိုုးမခေပးစာက႑)

၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔စြဲၿဖင့္သမၼတရုံးအမိန္႕ေၾကာ္ၿငာစာအမွတ္ ၁၁၈(၃)၊ ၈ / သမၼတရုံး အမိန္႕အရဟုဆိုကာ ၂၉-၃-၂၀၁၃ ေန႕စြဲပါစာအမွတ္ ၁ ပညာ၊၂ (ဃ) ၂၀၁၃ (၄၁၈၀)ၿဖင့္ ေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌး (ပါေမာကၡ၊ဌာနမႈး) စီးပြားေရးပညာဌာန၊ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) အား ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ခ်မွတ္ထားသည္႕ မယူမေနရပင္စင္အမိန္႕ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္႕ အာဏာေပး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႕ကို ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ၂၁-၆-၂၀၁၄ ေန႔တြင္ထုတ္ၿပန္လိုက္ပါသည္။

အၿပစ္မရွိသူအား ဌာနတြင္းကနဦး စုံစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းမၿပဳပဲ အာဏာကိုအလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး မွားယြင္းစြာခ်မွတ္ထားေသာအမိန္႔ ကိုပယ္ဖ်က္လိုက္သည္႕အတြက္ ဖိႏွိပ္ခံ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ၾကိဳဆိုေက်းဇူးတင္ေနၾကပါသည္။

အလားတူ သမၼတရုံး၏ ၂၇-၃-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါစာအမွတ္ -- ၅၇၇ /၂၅၂-ေၿပာင္းေရႊ႕ / အဖရ (၂၀၁၃)
အရဟုဆိုကာ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ၂၈-၃-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္-၁ ပညာ ၂ (ဃ) ၂၀၁၃
(၄၁၅၄) အရ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဘာသာရပ္အသီးသီး၏ ပါေမာကၡ ၁၁ ဦးကို
ဌာနတြင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမၿပဳလုပ္ပဲ၊ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ အခန္း(၅)၊ ပုဒ္မ၂၀၈ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ အၿခား၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီ;သို႔ ကာယကံရွင္မ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားမပါ၀င္ပဲ ဌာနကူးေၿပာင္းေရႊ႕ခန္႕ထားပါသည္။

သို႔ၿဖစ္ပါ၍ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒတို႔ႏွင့္မကိုက္ညီေသာ ထိုအမိန္႕အား အၿမန္ဆုံးပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ အာစီယံဥကၠ႒ ၊သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ေတာင္းဆိုပါသည္။

ေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌးအေပၚ အာဏာကိုအလြဲသုံးစားၿပဳၿပီး မွားယြင္းစြာဆုံးၿဖတ္ခဲ့ေသာ ေကာ္မီတီကပင္ ဌာနအသီးသီးက ပါေမာကၡ ၁၁ ဦးအားလည္း အာဏာကို အလြဲသုံးစားၿပဳၿပီး လြဲမွားစြာ ဆုံးၿဖတ္ခဲ႕ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

၁၉-၆-၁၄ ရက္ေန႔က က်န္းမာေရးက႑ၿမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းတြင္ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က- မမွန္ကန္သည္႕လုပ္ရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူၿခင္းမရွိပဲ၊ အခ်င္းခ်င္းဖုံးဖိၿပီး ေၿပေပ်ာက္ေစၿခင္းမ်ိဳးသည္ လြဲမွားေသာလုပ္ေဆာင္မႈၿဖစ္၊ လြဲမွားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ရပ္မ်ားသည္ အစုိးရအဖြဲ႕တစ္ခုလုံးအေပၚ ၿပည္သူက အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ၿပီးအၾကည္
အညိုပ်က္ေစႏိုင္သည္ကို သတိၿပဳေစခ်င္ဟု ထည္႕သြင္းေၿပာၾကားသြားပါသည္။

သမၼတၾကီးေၿပာသကဲ့သို႕ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ၿဖစ္ပ်က္ေနပါသည္။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚက်င္ေဌးႏွင့္ ဘာသာရပ္အသီးသီးမွ ပါေမာကၡ ၁၁ ဦးအေပၚ မွားယြင္းစြာဆုံးၿဖတ္ထားေသာ ပါခ်ဳပ္မ်ား၊ည႔ႊန္ခ်ဳပ္မ်ားကို ယခုခ်ိန္ထိ တစ္စုံတစ္ရာအေရးယူၿခင္းမရွိပါ။ ဘာေၾကာင့္အေရးမယူရသလဲဟု အာဆီယံ ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးကိုပင္ေမးခ်င္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္အာဆီယံဥကၠ႒၊သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အေၿပာႏွင့္လက္ေတြ႕ ထပ္တူမက်သူၿဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္၁၀-၆-၂၀၁၄ ေန႔ကေၿပာၾကားရာတြင္-အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏စိတ္ဓါတ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿပည္႕၀ေအာင္ တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကိဳးစားမႈၿဖင့္ ရာထူးအဆင့္ တိုး၍ခ်ီးၿမွင့္ၿခင္း၊ အေရးယူသင့္သူကိုအေရးယူၿခင္းတို႕ၿဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္မွာၾကားသြားပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း အၿပစ္မရွိေသာ ေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌးႏွင့္ပါေမာကၡ ၁၁ ဦး အားပုဂၢိဳလ္ေရးအရ မွားယြင္းစြာ အာဏာကိုအလြဲသုံးစားၿပဳၿပီး ဆုံးၿဖတ္ခဲ့ေသာ
တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းအေရးယူသင့္ပါလ်က္  အေရးမယူၿခင္းသည္
သမၼတၾကီး၏ အဂတိ လိုက္စားမႈပင္ၿဖစ္သည္။

တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ မရွိၿခင္း၊ သမၼတ၏ အမိန္႕ မတည္ၿခင္းတို႕ပင္ၿဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ၊ သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရဆိုလွ်င္ အၿပစ္မရွိေသာ ပါေမာကၡၾကီးမ်ား၏ အမိန္႕ကို
အၿမန္ဆုံးပယ္ဖ်က္ၿပီး နစ္နာေသာပါေမာကၡမ်ားအား ကုစားေပးမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္သည္။ မိမိတို႕၏မွားယြင္းမႈ၊ သမၼတရုံး၏မွားယြင္းမႈမ်ားကို သမၼတကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူရမည္ၿဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရပီသမည္ၿဖစ္သည္။

၂-၇-၂၀၁၄ေန႔ကလည္းသမၼတသည္ - ကၽြန္ေတာ္တို႕ၿဖတ္သန္းေနရတဲ့ၿဖစ္စဥ္မ်ားအား မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားေနရတဲ့ အေၿခအေနမ်ား ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတြကိုလက္ခံၿပီးအမွားအယြင္းမ်ားကို ၿပင္ဆင္ခြင့္ေပးတဲ့နည္းလမ္းမ်ားနဲ႕
လက္တြဲေခၚေဆာင္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူလူထုရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလာတဲ့ အဆင့္ၿဖစ္လာမွသာထိေရာက္တဲ့အေရးယူမႈေတြကို ၿပဳလုပ္ခဲ့ရတာၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႕ အေလးအနက္ယုံၾကည္တာကေတာ႔ အသစ္အသစ္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္တြဲၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းနဲ႕ ညွိႏွိင္း အေၿဖရွာၿခင္းမ်ားကသာလွ်င္ နည္းလမ္းမွန္မ်ားၿဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ၿဖစ္ၿပီး အစဥ္ ခံယူက်င့္သုံးလ်က္လည္းရွိပါတယ္- ဟ ုေၿပာၾကားသြားပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္းပဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ စာၿဖင့္ပင္လွ်င္ သတိေပးၿခင္းမခံရဘူးေသာ
အၿပစ္တစ္စုံတစ္ရာမရွိေသာ ပါေမာကၡၾကီး ၁၁ ဦးအား  ညွိႏႈိင္းၿခင္းမရွိပဲ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ေၿပာင္းေရႊ႕ၿပစ္လိုက္ၿခင္းၿဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ၀န္ထမ္းအခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖါက္လိုက္ပါသည္။

သို႕ၿဖစ္ပါ၍ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒပုဒ္မ -၃၈၊၄၃၊၄၄၊၄၅၊၄၈ တို႔ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ အခန္း ၅ ၊ပုဒ္မ -၂၀၈ ႏွင့္မူလလူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာပုဒ္မ-၃၄၇တို႕ကိုခ်ိဳးေဖါက္ထားေသာ သမၼတရုံး၏ ၂၇-၃-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္-၅၇၇ /၂၅၂-ေၿပာင္းေရႊ႕ / အဖရ (၂၀၁၃) အမိန္႕ကိုအၿမန္ဆုံး
ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ အာဆီယံဥကၠ႒ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ပါေမာကၡ ၁၁ဦးက ေတာင္းဆိုပါသည္။