ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေနခင္းေၾကာင္ေတာင္ ပီအာရ္ ၀င္ႏႈိက္ျခင္း


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေနခင္းေၾကာင္ေတာင္ ပီအာရ္ ၀င္ႏႈိက္ျခင္း
ဇူလိုုင္ ၂၈၊ ၂၀၁၄