ကာတြန္း ဆလုိင္းစြမ္းပီ - ေဒသခံ

ကာတြန္း ဆလုိင္းစြမ္းပီ - ေဒသခံ
ဇူလုိင္ ၂၃၊ ၂၀၁၄