တူေမာင္ညိဳ - လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေရႊမန္း ဘယ္ေလာက္ေျဖာင့္မတ္သလဲ


တူေမာင္ညိဳ - လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေရႊမန္း  ဘယ္ေလာက္ေျဖာင့္မတ္သလဲ
 (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္)


ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ “အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္” (PR) ကိစၥ ပြက္ေလာရုိက္သြားတယ္။
ပြက္ေလာရုိက္သြားရတဲ့အေၾကာင္းက  (NDF) ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္“ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕အဆုိ”ကို ေထာက္ခံတာလား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္း (အသံ/Voice) “ေျပာတာ” ကိုေထာက္ခံတာလားဆုိတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။
ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေရႊမန္း “ဘယ္ေလာက္ေျဖာင့္မတ္သလဲ” ဆိုတာကို စမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ အခ်က္အလက္ တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။
    ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒  ဗိုလ္္ေရႊမန္းကို ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဗိုလ္ေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ကေန သေဘာ ထားရယူတဲ့အေျပာက ဒီလိုျဖစ္ပါတယ္။ (အျပန္အလွန္ေျပာၾကသည့္ ရုပ္သံကို ေဆာင္းပါးအဆံုးတြင္ေဖာ္ျပထားသည္)
    “ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေကာ္မတီ/ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္မယ့္အဆို ကို လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ာ” (၃ ႀကိမ္ - ေမး) (သေဘာတူေၾကာင္း ၃ ႀကိမ္ေျဖၾကား)။ သေဘာမတူသူရွိပါသလား ခင္ဗ်ား ( ေျဖၾကားသံမရွိ) သေဘာမတူသူ မရွိတဲ့အတြက္ “ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕အဆို” အတည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာပါတယ္။
    ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒အပါအဝင္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္အားလံုးက “ဗိုလ္ေရႊမန္းစကား” (ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေကာ္မတီ/ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္မယ့္အဆို) ကို သေဘာတူခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
     လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေရႊမန္း ဘယ္ေလာက္ေျဖာင္မတ္သလဲ။
 ဗိုလ္ေရႊမန္း ညစ္မယ္ဆိုရင္ညစ္ႏုိင္တဲ့အကြက္ရွိတယ္။ သူေၾကညာသြားပံုက “သေဘာမတူသူ မရွိတဲ့အတြက္ ဦးေအာင္ဇင္ ရဲ႕အဆို အတည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာပါတယ္” ဆိုၿပီးေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
     ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ၾကည့္ရင္ ဗိုလ္ေရႊမန္းအတည္ျပဳသြားတာဟာ“ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕အဆုိ”ျဖစ္ပါတယ္။
 ဒီအဆိုကို အတည္ျပဳသြားတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းဟန္ပန္နဲ႔ေလသံက ကၽြဲၿမွီးတိုေနပံုကို ရုပ္သံၾကည့္တဲ့ အခါသတိထားမိၾကပါလိမ့္ မယ္။ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေမးတဲ့ ေမးခြန္းကလည္း ဗိုလ္ေရႊမန္းအရိႈက္ကို ထိသြားပံုရတယ္။ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္ေန႔ကလည္း ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ကို တူကေလးထုၿပီး (သတိေပးတယ္) ႀကိမ္းထားတယ္မဟုတ္ပါလား။
    ဒီကိစၥကို ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ အစိုးရပုိင္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာေတာ့ “ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဥပေဒ အေၾကာင္းအရာကိစၥ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္သာ ဆံုးျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းသည္ ” ဟူ၍ ေဖာ္ျပၿပီး “အဆုိအေပၚေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳသည္” ဟူ၍ သတင္းကိုအဆံုးသတ္ထားပါတယ္။
    အဆိုဟုေျပာလွ်င္ (NDF)ပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ “ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕အဆုိ” ကို ရည္ညြန္းျခင္းျဖစ္ေနပါတယ္။ “ဦးေအာင္ ဇင္ရဲ႕အဆုိ” ကလည္း မရိုးမသား၊ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားျဖစ္ေနတဲ့  ဗေလာင္းဗလဲအဆိုျဖစ္ေနပါတယ္။
    ဇူလုိင္၂၅ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္စနစ္ တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရး တုိက္တြန္းေၾကာင္း” ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး။
    ဇူလုိင္ ၃၀ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ေဖာ္ျပထားပံုမွာ “ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကို ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အခ်ိဳးက်ကိုုယ္စားျပဳစနစ္ကို အေျခခံသည့္ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ပြဲအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး” ဟူ၍ျဖစ္ပါတယ္။
    အဆို၂ ခုကိုႏႈိင္းယွဥ္ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ထိုအဆို ၂ ခု အဘယ္မွ်ကြဲျပားျခားနားတယ္ဆိုသည္ကို အေျခခံအေရးအဖတ္ ကၽြမ္းက်င္ သူပင္သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။
    ဤေဖာ္ျပခ်က္ ၂ ခုအတုိင္းဆုိလွ်င္ “ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕အဆုိ” မွာ  ၂ မ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလည္း ျခားနားေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဗိုလ္ေရႊမန္းက “အတည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာ” ခဲ့သည္အဆိုမွာ ဘယ္အဆုိကိုေျပာျခင္းျဖစ္သနည္း။
    ဇူလိုင္ ၂၅ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ေဖာ္ျပထားတဲ့ အဆုိေတာ့ မဟုတ္တန္ရာ။ ဇူလိုင္ ၃၀ အဆိုသာျဖစ္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။
    လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဗိုလ္ေရႊမန္းသည္ “ဘယ္ေလာက္ေျဖာင့္မတ္သလဲ” ဆုိသည့္အခ်က္မွာ ထိုအဆုိ ၂ ခုကို အနက္ ဘယ္အဆို ကိုအတည္ျပဳသလဲ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌) ခြဲျခားတဲ့အခါ အထင္အရွားေပၚလြင္လာပါလိမ့္မယ္။
ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက “ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕ အဆုိ” ကိုမေထာက္ခံေၾကာင္း၊ဥကၠ႒ႀကီး၏ အသံ (Voice) ကို သာေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာၾကားေနၾကၿပီး၊ ထိုအေၾကာင္း စာေရးသားတင္ျပမည္ဟု ယခုကဲ့သုိ႔  အခုိင္အမာေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

    “အန္တီတို႔ voice ကေနၿပီးေတာ့ နားေထာင္မယ္။ နားေထာင္ၿပီးေတာ့ voice အထဲမွာပါတဲ့အတုိင္း၊ ဥကၠ႒ႀကီး ေျပာသြား တဲ့အတိုင္း အဆိုကို ေထာက္ခံတာပါဆို ၿပီးေတာ့ အန္တီတို႔ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလံုးလက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ တရားဝင္တင္မယ္”
  
 “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ” တည္ၿမဲေနသမွ် အတိုက္အခံပါတီတိုင္း ေဖာေဖာသီသီရေနမယ့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုကေတာ့ မိမိတို႔ပါတီမူဝါဒ၊သေဘာထားနဲဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့၊ လက္မခံႏုိင္တဲ့ အဆိုနဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္မွန္သမွ် လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တင္ျပလာတဲ့အခါ “ေဝဖန္/ကန္႔ကြက္ခြင့္” ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ကန္႔ကြက္ခြင့္ကို ႀကံ့ဖြံ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔စစ္တပုိင္းအစိုးရက ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးထားမွာပါ။ ဘာလုိ႔လဲ။ အတိုက္အခံပါတီမ်ားရဲ႕ေဝဖန္/ကန္႔ကြက္မႈဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ” ကို အေရာင္တင္ေပးေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

    ညြန္း
-    အလဲဗင္းမီဒီယာရုပ္သံ Link (https://www.youtube.com/watch?v=Q9-rTM5M8-E&list=UUzoPb9sKVAHd-pIzv9R GGRA )
-    ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ (၂၅ ဇူလုိင္ ၂၀၁၄)
-    ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ (၃၀ ဇူလုိင္ ၂၀၁၄)