ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းေတြ ေရႊေခတ္ ေရာက္ျပီ

 
ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းေတြ ေရႊေခတ္ ေရာက္ျပီ
ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၁၄