ေက်ာ္ဟုန္း - သခ်ၤာရဲ့ သားေကာင္


ေက်ာ္ဟုန္း - သခ်ၤာရဲ့ သားေကာင္
ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၄


ဒါေပါ့ …
မိုးကုပ္စက္၀န္းႀကီးရဲ့
တမိုးေအာက္မွာ။

ဘုရင္
၀န္
စာေရးစာခ်ီ
အမႈထမ္း
အရာထမ္း
ျပည္သူ
သူဖုန္းစား
အလႊာစုံ
နယ္ေျမစုံ
က႑စုံ
သူ … ခန္ ့ခန္ ့ႀကီး ေနရာယူ။

အေပါင္း မွားရင္
အႏုတ္ မတတ္ရင္
အေျမွာက္ မကၽြမ္းရင္
အစား ငတ္ၿပီ။

တစ္ခါတေလ
တြက္ရင္းနဲ ့ထက္
ထက္ရင္းနဲ ့တုံး
ပုံေသနည္းေတြၾကား
ပဥၥလက္အတတ္နဲ ့။

သခ်ၤာေတြ ႀကီးစိုးမႈကမၻာမွာ
မင္းလဲ
( ၁ + ၁ = ၃ )
တစ္အေပါင္းတစ္
ညီမွ်ျခင္း သုံး
သိထားေလမွ
အသက္ရႈ၀မယ့္ ေခတ္၊
မသိရင္
၂၁ ရာစုမွာ လူရာမ၀င္ဘူး မွတ္။

 (၁+၁=၃) သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအတြက္ တြက္ခ်က္မႈ သခ်ၤာေဗဒပုံစံ ျဖစ္သည္။